Banca Națională a publicat în Monitorul Oficial din 1 februarie ”Cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”, care au intrat în vigoare la aceeași dată.

Potrivit acestora, cererea de declarare voluntară a mijloacelor bănești se depune de subiectul declarării la bancă în două exemplare, unul pentru el și unul pentru bancă.

Cererea depusă trebuie să conțină mențiunea despre confirmarea recepționării, aplicată de către persoana împuternicită a băncii după verificarea informației indicate.

Ulterior, banca va deschide contul bancar și va accepta depunerea (transferul) mijloacelor bănești indicate în cerere. Banca va deschide subiectului declarării un cont bancar nou, separat pentru fiecare monedă în care urmează să se depună (transfere) mijloacele bănești care fac obiectul declarării voluntare.

Informația despre cererile depuse și recepționate de bancă se înregistrează în Registrul de evidență a cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești.

În procesul declarării voluntare, banca va aplica măsuri de precauție în funcție de riscul implicat și nu va aplica măsuri de precauție simplificată. De asemenea, banca poate aplica măsuri adiționale de control intern.

Potrivit cerințelor, în acest proces, banca va efectua activități speciale de  analiză aferente activităților/tranzacțiilor implicate și va atrage atenție particulară asupra identității beneficiarului efectiv, precum și de monitorizare continuă a relației cu subiectul declarării, inclusiv pentru a se asigura că originea și sursa mijloacelor declarate, având în vedere riscul ca fondurile sau alte bunuri să fie repatriate din țări (jurisdicții) care nu aplică în mod corespunzător recomandările FATF sau asupra cărora sunt impuse măsuri restrictive înternaționale.

Banca va aplica măsurile de precauție sporită pentru Persoanele Expuse Politic (PEP) conform prevederilor legale.

La stabilirea suspiciunilor pertinente care pot indica despre acțiuni de spălare a banilor, infracțiuni asociate acestora, acțiuni de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în curs de pregătire, de tentativă, de realizare sau deja realizate, în contextul procesului de declarare voluntară a mijloacelor bănești, banca aplică prevederile legislației aferente.

Dacă nu este posibilă conformarea la cerințele Legii cu privire la de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a actelor normative pentru implementarea acestei legi, banca nu va efectua nicio activitate sau tranzacție, inclusiv printr-un cont de plăți și nu va stabili nicio relație de afaceri în cazul în care nu este posibil conformarea cerințelor de precauție privind clienții, inclusiv măsurilor de precauție sporită și/sau există o suspiciune pertinentă care poate indica despre acțiuni de spălarea banilor, infracțiuni asociate acestora, acțiuni de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în curs de pregătire, de tentativă, de realizare ori deja realizate şi va avea în vedere transmiterea formularelor speciale privind raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

La  efectuarea analizei  detaliate a tranzacțiilor legate de procesul de declarare voluntară, adițional măsurilor de precauție, banca va colecta documente confirmative și va evalua coerența și compatibilitatea acestora cu  datele și informațiile pe care le deține despre subiectul declarării, activitatea și profilul de risc al acestuia. Banca va lua în considerare faptul că documentele și declarațiile prezentate de subiectul declarării emise de către o autoritate competentă în procesul declarării voluntare nu reprezintă confirmări oficiale ale legitimității originii fondurilor declarate voluntar și le va utiliza doar în calitate de documente adiționale.

Banca va stabili suspiciunile privind activitățile și tranzacțiile în baza criteriilor obiectve și subiective.

Potrivit cerințelor aprobate, banca va păstra toate documentele și informațiile obținute în cadrul măsurilor de precauție privind subiecții declarării voluntare a mijloacelor bănești.

Banca va elibera subiectului declarării extrasul de cont care confirmă existența, la sfârșitul zilei de 15 februarie, a mijloacelor declarate voluntar, inclusiv data depunerii/transferului acestora, precum și suma fiecărei depuneri/transfer în mneda originală și în lei.

Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală, care permite legalizarea banilor, bunurilor imobile, valorilor mobiliare, cotelor-părţi în întreprinderi, precum și a mijloacelor de transport înregistrate formal pe numele altei persoane a intrat în vigoare la 17 august 2018.

De la această data a fost inițiat și procesul declararării voluntare a bunurilor, care urma să se încheie la 1 februarie 2019, dar potrivit unor modificări din decembrie 2018 se va încheia la 1 martie 2019.