Guvernul a aprobat în ședința de ieri un proiect de Hotărâre cu privire la constatarea consultării independente a potențialului fidejusor consumator.

Potrivit proiectului, constatarea faptului că potențialul fidejusor consumator a primit consultații independente referitor la contractul de fidejusiune, care cade sub incidența art. 1663 alin. (2) din Codul civil, se realizează de către creditor în baza certificatului, eliberat ca urmare a consultației oferite în modul stabilit.

Potențialul fidejusor consumator poate primi consultații independente anterior sau nemijlocit înaintea încheierii contractului de fidejusiune, în măsura în care aceasta nu contravine art. 1663 alin. (3) din Codul civil. Dacă fidejusiunea se semnează de către un reprezentant împuternicit al potențialului fidejusor consumator, reprezentantul trebuie să facă dovada că potențialul fidejusor consumator a fost consultat anterior acordării împuternicirilor de reprezentare.

Documentul stabilește că pot oferi consultații independente potențialilor fidejusori consumatori, fiind interzisă propunerea (sugerarea) consultantului din partea creditorului sau debitorului, următoarele persoane:

 • notarii;
 • avocații;
 • personalul știinţifico-didactic și ştiinţific din învăţămîntul superior, care profesează discipline ale dreptului privat în instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu în conformitate cu art. 114 din Codul educației;
 • executorii judecătorești.

Potențialul fidejusor consumator licențiat în drept poate să refuze consultația independentă. Refuzul se declară în formă scrisă și exonerează creditorul de obligația prevăzută la art. 1663 alin. (2) din Codul civil.

Proiectul mai prevede că, consultantul nu trebuie să acționeze într-o manieră care să afecteze caracterul independent al consultației acordate potențialului fidejusor consumator și nu poate fi:

 • debitorul obligației principale;
 • niciunul dintre creditorii debitorului obligației principale;
 • persoana afiliată creditorului sau debitorului în sensul art. 203 din Codul civil;
 • persoana care gestionează în prezent dosare, cazuri sau proceduri în care creditorul ori debitorul obligației principale sînt părți sau solicitanți.

Consultația se va oferi în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă între potențialul fidejusor consumator și consultant, care trebuie să prevadă răspunderea consultantului pentru nerespectarea prevederilor stabilite în proiectul de Hotărâre.

În cazul contractului cu titlu oneros, costul consultației se determină conform legislației și contractului dintre părți.

Proiectul Ministerului mai prevede că, consultația se oferă potențialului fidejusor consumator de către un consultant independent, în absența creditorului și debitorului, în limba cunoscută și pe înțelesul acestuia, conform nivelului său de cunoștințe. Alături de potențialul fidejusor consumator pot fi prezente și alte persoane, după caz.

Potențialul fidejusor consumator care nu vorbește limba consultantului va putea fi asistat de un interpret autorizat, ales de el. În cazul în care potențialul fidejusor consumator este surd sau nevăzător, se vor utiliza mijloace corespunzătoare de comunicare.

Consultantul va oferi potențialului fidejusor consumator informații verbale (după caz, prin intermediul mijloacelor video) și, în cazul în care convin, în formă scrisă, despre:

 • efectele generale ale fidejusiunii, inclusiv limitele fidejusiunii, întinderea obligaţiilor, posibilitatea subrogării în drepturile creditorului, încetarea fidejusiunii;
 • riscurile la care se expune potenţialul fidejusor consumator, cu explicarea dispozițiilor art. 1639-1641 din Codul civil;
 • posibilitatea asumării fidejusiunii în schimbul unei remunerații;
 • viciile care pot afecta consimțământul potențialului fidejusor consumator și remediile legale corespunzătoare;
 • cel puțin două cazuri din practica judiciară și/sau de executare prin care s-a dispus executarea obligațiilor garantate de fidejusor ca urmare a neexecutării sau executării defectuoase a obligației de către debitor;
 • alte informații utile.

Consultația va putea fi individuală sau în grup. În cazul consultației în grup, consultantul este obligat să verifice dacă nu se află într-o situație de incompatibilitate în raport cu fiecare potențial fidejusor consumator care participă la consultația respectivă.

Documentul prevede că, consultantul răspunde la întrebările potențialului fidejusor consumator și verifică dacă acestuia îi sunt clare efectele și riscurile contractului de fidejusiune și dacă nu îi este afectat consimțământul exprimat în acest sens.

După finalizarea consultației, consultantul va elibera potențialului fidejusor consumator un certificat privind consultația independentă a acestuia.

La certificate se vor anexa informațiile oferite în formă scrisă.

Certificatul va fi prezentat de către potențialul fidejusor consumator creditorului în vederea certificării primirii consultației independente și poate fi utilizat de către potențialul fidejusor consumator la încheierea unui număr nelimitat de contracte de fidejusiune, fiind valabil trei ani de la data eliberării sale.

Proiectul Ministerului Justiției are drept scop crearea unui mecanism prin care creditorul să aibă posibilitate de a constata că potenţialul fidejusor a primit consultaţii independente cu privire la contractul de fidejusiune, doar în cazul în care creditorul cunoaşte sau are suspiciuni privind existenţa unui risc semnificativ că potenţialul fidejusor nu îşi asumă fidejusiunea în mod liber sau că este informat adecvat.

Instituția vrea astfel să stabilească garanţii suplimentare pentru protecţia drepturilor şi intereselor potenţialului fidejusor, stabilind cerinţele minime privind informaţiile ce urmează a fi oferite potenţialului fidejusor de către consultantul independent.