Continuăm să vă informăm despre amendamentele operate la legislația fiscală, și anume despre modificările privind administrarea fiscală. Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală va fi emis de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS). La cererea persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător sau practică activitate profesională licențiată ori autorizată, organul fiscal este în drept să le atribuie cod fiscal diferit de codul fiscal personal, indicat în licență sau alt document care permite practicarea activității respective. Achitarea obligațiilor fiscale în numerar și/sau prin utilizarea instrumentelor de plată fără numerar va fi posibilă și prin intermediul altor prestatori de servicii de plată decât instituțiile financiare. Au fost incluse prevederi noi privind data stingerii obligației fiscale prin achitare. A fost revizuită procedura de modificare prin amânare şi eșalonare a termenului de stingere a obligației fiscale. A fost introdus conceptul de conformare fiscală voluntară. Începând cu 1 iulie 2016 subiecții care au, conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte vor prezenta dările de seamă fiscale utilizând în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronică. Încălcările fiscale ale persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător vor fi considerate nesemnificative dacă suma impozitului sau taxei nu depășește 1.000 lei. Contribuabilii înregistrați de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat (Camera Înregistrării de Stat sau Ministerul Justiției) şi care își încetează activitatea pe parcursul anului fiscal nu sunt obligați să prezinte organului fiscal informații despre încetarea activității. Termenul de examinare de către organul fiscal a contestației contribuabilului nu va depăși 30 de zile calendaristice de la data primirii acesteia. Controlul în baza deciziei de suspendare a executării unei decizii contestate se va iniția în termen de 30 de zile calendaristice din ziua adoptării deciziei menționate. A fost eliminată obligația de certificare a sistemelor informaționale computerizate și softurilor pentru mașinile de casă și control, și amenzile aferente. Metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice Persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care înregistrează o diferență mai mare de 300.000 lei între veniturile impozabile estimate și veniturile impozabile declarate sunt subiecți ai estimării prin metode indirecte. Venitul impozabil estimat al subiecților estimării va fi determinat prin diminuarea cu 500.000 lei, cu excepția cazului în care există probe ce confirmă acordarea de împrumuturi de către aceștia altor persoane fizice. Instituțiile financiare vor prezenta IFPS informații privind toate conturile active pe parcursul anului fiscal, dacă rulajul cumulativ debitor sau creditor al conturilor respective depășește 300.000 lei în decursul unui an fiscal. Amenzile aplicate instituțiilor financiare pentru neprezentarea, prezentarea tardivă sau prezentarea de informații neautentice privind toate tipurile de conturi active pe parcursul anului fiscal sunt limitate după cum urmează:
  • nu mai mult de 25.000 lei pentru prezentarea tardivă a informațiilor;
  • nu mai mult de 50.000 lei pentru prezentarea de informații neautentice;
  • nu mai mult de 150.000 lei pentru neprezentarea informațiilor.
Termenul de 45 de zile pentru verificarea fiscală prealabilă se suspendă dacă este necesară obținerea de la terți a unor documente, informații, explicații și/sau probe suplimentare. Mâine vom continua cu un articole despre amendamentele operate la legislația vamală. Sursa: PwC Moldova