Investitorii care vor să încheie cu Guvernul acord cu privire la la proiectele investiționale strategice vor trebui să prezinte Agenției de Investiții mai multe documente. Acestea trebuie să fie semnate de către investitor. Lista actelor este inclusă într-un document publicat pentru consultări publice.

Astfel, investitorul trebuie să prezinte:

 • copii certificate ale documentelor de confirmare a capacității financiare ale investitorului pentru un proiect investițional în valoare de cel puțin trei milioane dolari SUA (copia unui contract de împrumut sau a unui acord de împrumut preliminar privind finanțarea proiectului de investiții sau alte documente care să confirme existența resurselor financiare în valoarea investițiilor atrase);
 • lista acțiunilor pe care investitorul le propune spre asumare Guvernului pentru a fi incluse în acordul de investiții și care sunt orientate spre reducerea riscurilor investiționale, stimularea activității în domeniul în care se realizează proiectul, sprijinirea subiecților care activează în acest domeniu sau facilitarea implementării proiectului, conform legislației naționale;
 • lista obligațiilor pe care și le asumă investitorul.

Planul de afaceri care include cel puţin următoarea informaţie:

 • caracteristicile activităților, bunurilor sau serviciilor studiate, produse modernizate sau oferite în cadrul proiectului investițional strategic pe perioada Acordului de investiții;
 • lista activităților proiectului investițional strategic;
 • valoarea investiției în proiectul investițional strategic;
 • durata estimată de recuperare a investiţiilor;
 • o copie a contractului (contractelor) de investiții sau contractul (contractele) preliminare care stabilesc modul și mecanismul de implementare a proiectului investițional, daca este cazul;
 • indicatorii sau rezultatele, anuale și finale, care sunt planificate a fi realizate pe parcursul implementării proiectului investițional strategic și pe perioada acordului de investiții, printre care: volumul, în valoare bănească, al bunurilor sau serviciilor produse sau comercializate (anual, la finele fiecărui an calendaristic, și la finalul perioadei/termenului acordului de investiții); lista de tehnologii de producție performante accesibile, care să asigure un impact negativ minim posibil asupra mediului și sănătății populației, în cazul utilizării lor; volumul impozitelor și taxelor planificate a fi achitate la finalul acordului de investiții; cota-parte a valorii materialelor și componentelor tehnice de proveniență străină utilizate la implementarea proiectului, inclusă în prețul bunurilor și serviciilor produse sau comercializate la finalul acordului de investiții; numărul locurilor de muncă noi create pe parcursul implementării proiectului investițional strategic; alți indicatori privind executarea obligațiilor asumate de investitor.

Totodată, în funcție de domeniul în care investitorul vrea să realizeze proiectul, acesta va trebui să depună acte suplimentare. De exemplu dacă proiectele investiționale vizează introducerea unei industrii noi de producție sau modernizarea unei industrii de producție existentă, vor trebui prezentate și documente care confirmă:

 • introducerea sau modernizarea industriei producătoare;
 •  crearea locurilor de muncă;
 • asimilarea la capacitatea creată a producției industriale produse;
 • realizarea cheltuielilor investiționale pentru:
  • cumpărarea sau locațiunea pe termen lung a terenurilor pentru crearea obiectivelor industriale de producție, cu excepția cazului când terenul se află în proprietatea investitorului;
  • elaborarea documentației de proiect;
  • construcția sau reconstrucția imobilelor industriale/de producție;
  • achiziționarea, echiparea, fabricarea, livrarea, redeschiderea și modernizarea activelor fixe, inclusiv pentru taxe vamale, precum și pentru lucrările de construcție, instalare și punere în funcțiune a echipamentelor.

În acest caz, pe parcursul implementării proiectului investițional strategic, ponderea minimă a cheltuielilor pentru achiziționarea echipamentului nou trebuie să constituie cel puțin 25% din totalul cheltuielilor pentru achiziționarea mijloacelor fixe.

Pentru încheierea unui acord cu privire la un proiect investițional strategic din domeniul industriei producătoare, în cadrul căruia, conform investitorului, se utilizează cele mai bune tehnologii de producție accesibile, care asigură un impact negativ minim posibil asupra mediului și sănătății populației, în setul documentelor se va mai include:

 • documente care confirmă punerea în aplicare a acestor tehnologii;
 • un plan de acțiune pentru protecția mediului, coordonat cu autoritatea administrativă competentă, care să conțină activități determinate de obligațiile agenților economici prevăzute de Lege privind protecția mediului înconjurător, cât și alte activități suplimentare agreate de investitor și autoritatea administrativă responsabilă în domeniul protecției mediului.

În cazul proiectelor investiționale strategice în domeniul industriei prelucrătoare, în cadrul căruia se introduc noi infrastructuri de producție care nu s-au mai utilizat sau bunuri care nu s-au mai produs în Republica Moldova sau se dezvoltă o ramură nouă pentru economia țării, setul de documente va trebui să conțină și confirmarea că producția nu are analog pe piața Moldovei.