Activele totale din sistemul bancar au însumat 82,9 miliarde lei, micșorându-se pe parcursul primului trimestru al anului 2019 cu 0,2% (152,9 milioane lei). potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), în structura activelor, cea mai semnificativă  micșorare a înregistrat articolul din bilanț Titlurile de datorie la cost amortizat cu 16.7% (1,8 miliarde de lei). Concomitent, cea mai mare creștere a înregistrat articolul Alte depozite la vedere – cu 23,0% (1,6 miliarde de.lei).

La sfârșitul lunii martie, soldul portofoliului de credite brut a constituit 44 la sută din totalul activelor sau 36,5 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 2,9 la sută (1 miliard de lei). Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul primului trimestru al anului 2019 s-a majorat cu 32,4% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele acordate pentru procurarea / construcţia imobilului și creditele de consum, ca urmare a micșorării pe parcursul perioadei analizate a ratei dobânzii. Totodată, Banca Națională continuă să încurajeze băncile să își concentreze mai mult eforturile pe finanțarea economiei reale.

Investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 13% (10.8 miliarde lei) din totalul activelor, fiind cu 2,3 p.p. mai mică comparativ cu sfârșitul anului 2018.

Restul activelor, care constituie 42,9%, sunt menținute de către bănci în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci, în numerar etc.

Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor a descrescut cu 1 p.p. comparativ cu finele anului 2018, constituind 11,5% . Această pondere s-a diminuat practic la toate băncile, indicatorul menționat variind de la 5,3% până la 28,7%. Băncile își mențin tendința de diminuare a ponderii creditelor neperformante în totalul creditelor.Totodată, s-a înregistrat o tendință de micșorare a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudențiale, acestea s-au micșorat cu 1,7% în perioada de referință, constituind 62,4 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 67,5% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 32,3% și depozitele băncilor – 0,2%). Cel mai mare impact asupra micșorării soldului depozitelor a avut-o descreșterea depozitelor persoanelor juridice cu 1,6 miliarde lei (7,2%), iar soldul depozitelor persoanelor fizice s-a majorat cu 452,3 milioane lei (1,1%).

Din totalul depozitelor, 58,1% a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a micșorat cu 1,1 miliarde lei (3,1%), constituind 36,2 miliarde lei. Depozitele în valută au constituit 41,9% din totalul depozitelor, soldul acestora a crescut neesențial pe parcursul perioadei analizate cu 46,2 milioane lei (0,2%), alcătuind 26,2 miliarde lei. Astfel, au fost atrase depozite în valută în echivalent de 98,6 milioane lei, totodată, fluctuația cursului valutar a alcătuit (-3,5) milioane lei.