Legea prin care au fost operate amendamente esențiale la legislația fiscală și vamală a Republicii Moldova a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. În continuare, vă vom informa despre modificările operate la capitolul impozite și taxe. Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător A fost extins dreptul de deducere pentru anumite tipuri de cheltuieli:
 • cheltuielile ce țin de calculul uzurii, întreținerea şi reparația automobilelor utilizate de către persoanele cu funcții de conducere în companii – pentru un singur automobil pentru fiecare persoană (cu condiția utilizării autoturismului în scopul activității de întreprinzător). Anterior, deducerea acestor cheltuieli era limitată la un singur automobil pe fiecare subdiviziune a aceleiași companii;
 • cheltuieli suportate pentru acordarea burselor private (în modul stabilit de Guvern);
 • a fost majorată limita pentru cheltuielile cu donațiile suportate de agenți economici în scopuri filantropice și/sau de sponsorizare (de la 2% la 5% din venitul impozabil).
Totodată, prin această modificare a fost restricționat dreptul persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător de a deduce astfel de cheltuieli. Reportarea pierderilor. A fost majorat termenul de reportare a pierderilor rezultate din activitatea de întreprinzător, de la trei ani la cinci ani. Totodată, a fost eliminată și cerința privind eșalonarea acestora în părți egale. Prezentarea declarației fiscale cu privire la impozitul pe venit. Au fost instituite reguli noi cu privire la obligativitatea depunerii declarației:
 • persoanele care practică activitate profesională sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, indiferent de existența sau nu a obligației privind achitarea impozitului;
 • a fost modificată modalitatea de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru reprezentanțe care obțin statut de reprezentanță permanentă.
Impozitul pe venitul din salariu Pragurile pentru aplicarea cotelor progresive de 7% şi 18% ale impozitului pe venit, precum și scutirile anuale pentru persoanele fizice rezidente, au rămas neschimbate. De asemenea, a fost precizat regimul de impozitare aplicabil veniturilor obținute de către membrii consiliului sau comisiei de cenzori a companiilor. Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată A fost introdusă obligația persoanelor juridice care se lichidează sau se reorganizează pe parcursul anului fiscal de a prezenta informații privind impozitul reținut, în termen de 15 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare/repartiție a întreprinderii. Impozitul pe avere A fost instituit un impozit nou - impozitul pe avere. Subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinație locativă (cu excepția terenurilor) pe teritoriul Republicii Moldova. Obiectul impunerii constituie bunurile imobiliare cu destinație locativă, care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
 • valoarea estimată totală de minimum 1,5 milioane lei;
 • suprafața totală de minimum 120 m2.
Baza impozabilă a bunurilor imobiliare constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale (cu anumite excepții). Cota impunerii constituie 0,8% din baza impozabilă. Perioada fiscală privind impozitul pe avere constituie anul calendaristic. Calcularea și achitarea impozitului - impozitul pe avere se va achita până la data de 25 decembrie a anului de gestiune, în baza avizului de plată prezentat de către oficiile fiscale teritoriale pentru situația existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune. Taxele locale Au fost introduse amendamente privind noţiunea şi, respectiv, obiectul impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare. Astfel, contribuabilii vor avea obligația achitării taxei pentru dispozitivele publicitare doar pentru amplasarea publicității exterioare prin intermediul dispozitivelor publicitare. Persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care au în posesie/folosință sau sunt proprietarii mijloacelor tehnice pentru amplasarea publicității exterioare devin subiecți ai impunerii cu taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei), indiferent de la cine sunt primite în posesie/folosință aceste mijloace tehnice. De asemenea, au fost precizate bazele impozabile pentru:
 • taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, și taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) prin excluderea excepției de zonă a drumului public și/sau zone de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților;
 • taxa de piață prin stabilirea suprafeței ce face obiectul impunerii.
Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA). Cotele TVA Cota TVA pentru serviciile de transport și cele de distribuție a gazel0r naturale scade de la 20% la 8%. De asemenea, a fost extinsă lista producției din fitotehnie în formă naturală pentru care se aplică cota redusă a TVA de 8%. Valoarea impozabilă a livrării impozabile. Au fost incluse norme exprese ce țin de determinarea valorii impozabile a livrărilor impozabile pentru contractele încheiate în valută cu decontare în monedă națională, inclusiv între rezidenții Republicii Moldova. Restituirea TVA se va efectua doar subiecților impozabili ce dispun de decizie de restituire a TVA. Se interzice restituirea TVA în contul stingerii datoriilor creditorilor unui subiect impozabil. A fost eliminată restricția privind imposibilitatea restituirii TVA aferentă investițiilor capitale efectuate din contul mijloacelor obținute de la bugetul public național. Au fost incluse noi modificări în lista documentelor necesare pentru confirmarea dreptului la restituirea TVA. Trecerea în cont a TVA. Se instituie dreptul de a trece în cont suma TVA pentru:
 • livrările de mărfuri și prestările de servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și/sau de promovare a vânzărilor în valoare anuală de 0,2% din venitul din vânzări obținut pe parcursul anului precedent celui în care se efectuează aceste livrări;
 • transmiterea proprietății în cadrul reorganizării companiei.
A fost extins dreptul de trecere în cont a sumelor TVA legate de întreținere, funcționare și reparație - pentru un singur autoturism folosit de către fiecare persoană specificată la grupele minore 112 si 121 din Clasificatorul ocupațiilor al Republicii Moldova. Sumele TVA în cazul datoriilor compromise urmează a fi ajustate, nu trecute în cont. Scutirea de TVA. Au fost incluse modificări în lista livrărilor de mărfuri/prestărilor de servicii cărora li se aplică scutirea de TVA. Administrarea TVA. Pentru mărfurile importate, termenul obligației TVA se consideră data declarării mărfurilor la punctele vamale sau data prelungirii termenului de plată a drepturilor de import, iar data achitării TVA se consideră data depunerii de către importator sau de către terț a mijloacelor băneşti la casieria organului vamal în Contul Unic Trezorerial, confirmată printr-un extras din contul bancar. A fost exclusă obligația de a elibera factura fiscală în cadrul comerțului electronic, aceasta urmând a fi prezentată doar la solicitarea cumpărătorului. A fost precizat modul de emitere a facturii fiscale în cazul ajustării valorii impozabile a livrării impozabile de mărfuri și/sau prestării impozabile de servicii după livrarea sau achitarea lor. Mai exact, s-a prevăzut obligația de înregistrare a acestor facturi fiscale în Registrul General Electronic al facturilor fiscale în condiții generale. Accizele Accizele se vor calcula și achita până la depunerea declarației vamale sau, în cazul stabilit de art. 124 alin.(1²) din Codul vamal, până la data prelungirii termenului de plată. Restituirea accizelor se va realiza numai către subiecții impunerii ce dispun de decizie de restituire a accizelor. Se interzice restituirea accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor unui subiect impozabil. Se abrogă limitarea dreptului de a obține restituirea accizelor achitate doar pentru mărfurile supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, şi utilizate ulterior pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor. La exportul mărfurilor nesupuse accizelor, pentru materia primă accizabilă proprie utilizată la producerea acestora nu se calculează și nu se achită accizele. Au fost operate modificări la lista documentelor justificative pentru restituirea accizelor. Cotele accizelor. Se majorează cotele accizelor pentru:
 • produsele petroliere, stabilite în sume fixe;
 • țigarete cu/fără filtru, stabilite în sume fixe (componenta ad-valorem a accizei a fost micşorată);
 • anumite băuturi alcoolice;
 • alte mărfuri accizabile.
Mâine, citiți pe BizLaw.md un articol despre administrarea fiscală. Sursa: PwC Moldova