Autor: Valeriu Cernei Biroul asociat de avocați „Gladei și Partenerii” Prin Legea nr. 180 din 21.07.2016, publicată în Monitorul Oficial din 19.08.2016, au fost operate o serie de modificări importante la Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998. În continuare, vă vom informa despre modificările operate. Acces la informație
 1. *Datele despre numărul de identificare de stat (IDNP), data nașterii şi domiciliul persoanei fizice, precum şi despre valoarea obligației asigurate prin ipotecă, vor fi eliberate doar următoarelor categorii de persoane: a) persoanelor care au drepturi înregistrate în capitolul A, B sau C al registrului bunurilor imobile, precum și reprezentanților acestora; b) notarilor, avocaților, instituțiilor financiare, întreprinderilor care prestează servicii imobiliare sau execută lucrări cadastrale, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, executorilor judecătoreşti, oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Curţii de Conturi, organelor fiscale, administratorului procesului de insolvabilitate pentru bunurile persoanei administrate, persoanelor cu drept de moştenire a bunurilor persoanei în cauză în cazul decesului acesteia, Autorității Naționale de Integritate, autorităților administrației publice centrale și organelor subordonate lor, autorităților administrației publice locale; c) altor persoane care justifică scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.
 2. Datele despre condițiile tranzacției şi copiile de pe actele justificative care au servit drept temei pentru înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil vor fi eliberate numai titularilor de drepturi indicați în act sau participanților la tranzacție, reprezentanților acestora, instanțelor de judecată, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, Serviciului de Informații și Securitate, executorilor judecătoreşti, lichidatorilor şi administratorilor de insolvabilitate, organelor cu atribuții de control, care vor fi obligați să justifice scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Dacă actul justificativ este un document electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată, la solicitare se va elibera o copie pe suport de hârtie a documentului electronic, care va fi autentificată de registrator şi va conține mențiunea că este o copie a documentului electronic.
Competențe
 1. Registratorul din cadrul Întreprinderii Specializate în Cadastru va primi cererea de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile în cazul în care va considera neîntemeiată decizia de respingere a cererii emisă de registratorul de la oficiul cadastral teritorial.
 2. Instanțele de judecată, prin încheiere, organele procuraturii şi organele de urmărire penală, prin ordonanță, vor putea dispune ridicarea dosarului cadastral în original numai în legătură cu cauze penale, civile sau contravenționale, pentru efectuarea unei expertize sau pentru a fi cercetat în ședința de judecată. În aceste cazuri, în arhiva oficiului cadastral teritorial se va păstra copia dosarului cadastral, autentificată de persoana împuternicită.
 3. Notarea în registrul bunurilor imobile privind aplicarea/anularea măsurilor de asigurare în cadrul procedurii de executare, se va efectua de către executorii judecătoreşti prin acces în regim de timp real la registrul bunurilor imobile. Înscrierile în registrul bunurilor imobile, precum şi actele justificative expediate oficiului cadastral teritorial vor fi autentificate prin semnătura electronică aplicată de executorul judecătoresc. Modalitatea de efectuare a înscrierilor de către executorii judecătoreşti va fi aprobată de Agenția Relații Funciare și Cadastru. Accesul în regim de timp real la registrul bunurilor imobile va fi acordată executorilor judecătoreşti de către Întreprinderea Specializată în Cadastru în baza acordului încheiat în acest scop. Notarea privind aplicarea sechestrului, a altor măsuri de asigurare asupra bunului imobil inclus în masa debitoare a debitorului, care, potrivit Legii insolvabilității, se anulează de drept la momentul intentării procedurii de insolvabilitate, va fi radiată din registrul bunurilor imobile, la cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului, în temeiul hotărârii instanței de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate. În cazul casării hotărârii privind intentarea procedurii de insolvabilitate, notarea în registrul bunurilor imobile a măsurilor de asigurare se va efectua la cererea persoanei interesate, cu prezentarea actelor justificative.
Aspecte tehnice
 1. *Registrul bunurilor imobile va fi ținut în format electronic, înscrierile fiind confirmate prin semnătură electronică, fără a mai fi ținut în mod manual pe fișiere de hârtie.
 2. *În cadrul procedurii de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile, în cazul dosarului cadastral electronic, cererea de înregistrare şi documentele anexate vor fi restituite solicitantului, cu excepţia unui exemplar original al contractelor în formă scrisă în temeiul cărora s-a efectuat înregistrarea. În dosarul cadastral electronic se vor include copiile scanate ale documentelor, a căror autenticitate va fi confirmată prin semnătura electronică aplicată de registrator.
Aspecte de procedură
 1. *Înscrierile din registrul electronic al bunurilor imobile, confirmate prin semnătura electronică a registratorului, vor fi echivalente după valoarea lor probantă, cu probele scrise sau mijloacele materiale de probă, iar pentru perioada în care registrul bunurilor imobile a fost ținut în mod manual, pe fișiere de hârtie, și computerizat, pe fișiere electronice, în cazul în care datele din registrul ținut și manual, și computerizat, nu vor corespunde, datele din registrul ținut manual se vor considera autentice.
 2. *În cazul dosarului cadastral electronic, actele juridice autentificate notarial şi actele autorităților publice, în calitate de documente ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile, vor fi depuse într-un singur exemplar original sau în copie legalizată.
 3. *Documentele ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile vor putea fi prezentate pentru înregistrare sub formă de documente electronice. În cazul când hotărârea judecătorească a servit drept temei pentru înregistrarea dreptului iar ulterior a fost casată cu trimiterea pricinei spre rejudecare, până la rejudecarea pricinei, la cererea persoanei interesate, efectuarea înscrierilor conform situației anterioare se va efectua doar dacă instanța de judecată a dispus întoarcerea executării
 4. Cererea de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile va fi depusă doar într-un singur exemplar.
 5. Respingerea cererii de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile în temeiul că dreptul solicitat pentru înregistrare este înregistrat pe numele unei alte persoane, poate fi soluţionată prin acţiunea în rectificare. Respingerea cererii pe celelalte temeiuri prevăzute de Legea cadastrului bunurilor imobile, va putea fi atacată în instanța de judecată sau la registratorul din cadrul Întreprinderii Specializate în Cadastru, iar decizia acestuia va putea fi atacată în instanţa de judecată.
Actualizări
 1. Lista documentelor în temeiul cărora se înregistrează drepturile asupra bunurilor imobile, se completează cu următoarele: procesele-verbale ale licitației, actele de ridicare a bunurilor imobile adjudecate şi certificatele de achitare integrală, eliberate de lichidator, sau actele de ridicare a bunurilor imobile neadjudecate la licitație şi certificatele de achitare integrală, eliberate de lichidator, ori actele de separare a bunului imobil din masa debitoare, întocmite de către administratorul de insolvabilitate/lichidator, şi actele ce confirmă dreptul real sau personal al persoanei care a solicitat separarea bunului imobil din masa debitoare.
 2. Se introduc reglementări privind înregistrarea dreptului de proprietate în temeiul contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole întocmite în formă scrisă. Contractele de vânzare - cumpărare a terenurilor agricole, în formă scrisă, autentificate notarial (cu excepția contractelor de vânzare–cumpărare a terenurilor agricole proprietate privată cu suprafața de până la 0,25 hectare, atribuite conform art. 12 din Codul Funciar, confirmate prin certificatul eliberat de primăria respectivă), vor putea fi prezentate pentru înregistrare doar dacă, în prealabil, în registrul bunurilor imobile va fi înregistrat dreptul de proprietate al persoanei care înstrăinează bunul. Semnatarii contractului se vor prezenta personal în faţa registratorului şi vor depune cererea de înregistrare. Vor fi acceptate pentru înregistrare doar contractele întocmite ca un singur document. Persoana care vinde terenul va anexa la cerere documentele care confirmă dreptul de proprietate asupra terenului agricol şi certificatul organului fiscal teritorial privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective.
(*) Modificările date vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2020.