Autor: Maxim Macovei Modificările operate în Legea Nr.231 cu privire la comerţul interior au intrat în vigoare la data de 19 iulie. Implementarea acestora, de facto, a început chiar peste două zile, cel puţin în mun. Chişinău. În continuare, vom face o trecere în revistă a celor mai relevante prevederi introduse şi/sau modificate, care vor eficientiza activitatea agenților economici. Au fost introduse noţiuni noi În Legea privind comerțul interior au fost introduse şi explicate mai multe noțiuni noi. Comerţ cash and carry. De remarcat că acest tip de comerț este și o formă nouă de desfășurare a comerțului inclus în Lege (pe lângă comerțul cu ridicata, cu amănuntul și serviciile comerciale, inclusiv alimentația publică). Definiţia a fost preluată cu fidelitate din legislaţia României, însă, cu excepţia termenului din limba engleză care pare necunoscut, totuşi nimic extraordinar. Fără a vă complica cu definiţia dată de Lege pentru acest tip de comerţ, trebuie să cunoaşteţi că un exemplu tipic de comerţ cash and carry sunt magazinele „METRO”. Deci, acum e oficial, avem comerţ cash and carry în Republica Moldova. Investitori, grăbiţi-vă! Comerţul ambulant este definit de lege drept activitatea de comercializare cu amănuntul, realizată prin trecere dintr-un loc în altul, prin intermediul unităţilor mobile. Din această categorie fac parte nu doar micile afaceri sezoniere, ci și „îndrăgitele” autovehicule (la propriu) de cafea, standurile de cvas, porumb, vată de zahăr etc., cu condiţia că sunt comercializate prin intermediul unităţilor mobile. Deci, nu este corectă întrebarea „De unde avem atâtea maşini de cafea şi standuri de cvas?”, dar „De ce comerţul ambulant este atât de răspândit?”. Unităţile mobile includ în sine standuri mobile, tonete, tarabe, tejghele, cărucioare, aparate-automat pentru vânzări, autoremorci, rulote mobile, vehicule-automagazine special amenajate sau alte utilaje mobile pentru comerţ. Unitatea de alimentaţie publică este un loc de vînzare, unde se prestează servicii de pregătire, preparare, prezentare, comercializare şi servire a produselor alimentare, de deservire a ceremoniilor şi festivităţilor. De asemenea, unitate de alimentaţie publică va fi considerat şi locul unde se desfăşoară activitate de agrement aferentă acestor servicii (de exemplu, bazinele unde se comercializează produse alimentare). Resursa informaţională în domeniul comerţului, după cum precizează noile prevederi, este creată şi administrată de Guvern şi va permite interacţiunea autorităţilor administraţiei publice locale cu alte resurse informaţionale de stat şi autorităţi publice în privinţa relaţiilor ce ţin de comerţul interior. De exemplu, dacă până la data de 19 iulie comercianţii prezentau extrasul din Registrul bunurilor imobile, extrasul persoanei juridice eliberat de Camera Înregistrării de Stat, după implementarea resursei informaționale însă, aceștia vor fi scutiţi de obligaţia de a mai prezenta aceste acte. Totuși, resursa informațională va fi implementată în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a modificărilor (aproximativ în vara anului 2017). Noi atribuţii ale autorităţilor administraţiei publice locale şi organelor de control
 1. Conform noilor prevederi introduse, organele de control vor elabora, emite şi actualiza periodic ghiduri informative care să conţină, într-un limbaj accesibil, cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească comercianţii la desfăşurarea activităţii de comerţ. Organele de control vor asigura publicarea ghidurilor pe paginile web oficiale proprii şi accesul publicului larg la ele. Deci, aşteptaţi ghiduri!
 2. Administraţia publică locală va stabili tipologia unităţilor ce comercializează produse şi servicii, conform Nomenclatorului unităţilor comerciale aprobat de Guvern. Probabil, urmează să fie elaborat și aprobat un nomenclator nou. La moment, avem Nomenclatorul unităţilor comerciale (doar pentru comerţul cu amănuntul) în Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.931 din 08.12.2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul.
 3. Administraţia publică locală poate suspenda activitatea unităţii comerciale şi înainta instanţei de judecată cerere de încetare a activităţii comerciale.
 4. Administraţia publică locală va putea stabili, în cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ.
Proceduri simplificate la inițierea unei activități de comerț Cele mai importante și îmbucurătoare noutăți vizează procedura de inițiere și desfășurare a activității de comerț. Astfel, din Lege, precum și din alte acte normative, a fost exclusă noțiunea de autorizație de funcționare. Pentru a iniția activitatea de comerț nu mai este necesară obținerea autorizației de funcționare, procedură care este foarte anevoiasă și birocratică. Nu va mai fi nevoie să obțineți avize de la preturi și Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare. Mai nou, este suficientă doar depunerea unei notificări la autoritatea administrației publice locale. Activitatea de comerț poate fi desfășurată:
 • concomitent cu depunerea notificării privind inițierea activității de comerț, ceea ce constituie regula generală;
 • peste 15 zile lucrătoare după depunerea  notificării – în cazul activităților prevăzute în anexele nr.3 și nr.4 din Lege, precum și în cazul comerțului ambulant.
Modelul notificării privind inițierea activității de comerț pe care urmează să o completați este stabilit în anexa nr.2 la Lege sau o puteți găsi și pe site-ul Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii. Spre deosebire de cererile care erau completate până în prezent, în notificare va fi necesar să indicați suplimentar codul activității de comerț conform CAEM Rev.2 (Clasificatorul activităților din economia Moldovei) și tipul unității comerciale conform Nomenclatorului unităților comerciale aprobate de Guvern. Codurile activităților le puteți găsi în anexa nr. 1 la Lege. A fost moficată și taxa pentru inițierea activității de comerț. În termen de 15 zile de la data notificării comerciantul este obligat să achite autorității administrației publice locale o plată de notificare în mărime de 100 lei. Până la operarea modificărilor, taxa era de 50 lei/an. După completarea notificării în modul corespunzător și includerea datele necesare solicitate (ați verificat atent dacă ați indicat corect codul CAEM), urmează să mai anexați:
 • actul care confirmă împuternicirile reprezentantului (în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant);
 • copia de pe regulamentul pieţei, adoptat de comerciant, şi copia de pe decizia consiliului local de creare a pieţei (în cazul pieţelor);
 • copia de pe actul care confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă a terenului pe care este amplasată unitatea comercială (în cazul unităţilor de comerţ amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică).
În momentul recepționării notificării privind inițierea activității de comerț, autoritatea administrației publice locale este obligată (cu condiția că ați completat notificarea în modul corespunzător, ați respectat toate condițiile enumerate mai sus) să elibereze comerciantului o înștiințare de recepționare în formă scrisă. Nu vă mirați când o primiți, în ea sunt incluse puține date. Pe această înștiințare nu se aplică nici măcar ștampila. Dacă nu ați respectat condițiile prevăzute de Lege, veți primi o înștiințare privind refuzul de recepționare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea motivelor refuzului. Verificarea corectitudinii datelor și respectării cerințelor de desfășurare a activității de comerț, inclusiv verificarea cerințelor privind respectarea legislației în domeniul siguranței alimentelor sau în domeniul sanitar, va fi efectuată ex post, adică după depunerea notificării, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepționării notificării. După depunerea notificării, puteți desfășura activitatea de comerț până la suspendarea sau încetarea activității de comerț. Recomandări practice Totuși, trebuie să cunoașteți că resursa informațională încă nu a fost implementată. Respectiv, până la aplicarea resursei informaționale, la depunerea notificării țineți cont de următoarele aspecte:
 • Odată cu depunerea notificării va fi necesar să anexați (până la implemetarea resursei informaționale - aproximativ până în vara anului 2017): extrasul din Registrul bunurilor imobile, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali (eliberat de Camera Înregistrării de Stat) ori copia de pe patenta de întrprinzător, contractul de locațiune, comodat (dacă nu sunteți proprietarul locului unde vă desfășurați activitatea).
 • Va fi necesar să obțineți de sine stătător autorizația sanitară sau autorizația sanitar-veterinară, până la depunerea propriu-zisă a notificării. Respectiv, după ce o primiți o anexați la notificare. Atrageți atenția dacă activitatea de comerț desfășurată de întreprinderea Dvs., este supusă autorizării sanitar-veterinare sau autorizării sanitare de funcționare. Verificați Anexa nr. 3 (lista activităților supuse autorizării sanitar-veterinare) și Anexa nr.4 (lista de activități pentru care se eliberează autorizații sanitare de funcționare) din Lege. În cazul în care regăsiți activitatea în una din anexe, obțineți autorizația până la depunerea notificării. După ce va fi implementată resursa informațională, autorizațiile sus-menționate se vor obține ex post, adică după depunerea notificării.
 • Dacă ați obținut autorizația de funcționare până la data de 19 iulie, depuneți notificarea doar după expirarea termenului prevăzut în autorizația eliberată. Același lucru este aplicabil și în cazul autorizațiilor sanitar-veterinare sau autorizațiilor sanitare de funcționare. Va fi necesar să le obțineți din nou, doar după  expirarea acestora.
Efectele și impactul noilor modificări Efectele sunt vizibile deja. De exemplu, după intrarea în vigoare a modificărilor, Uganda s-a arătat interesată în dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu Republica Moldova.