Din rândul organelor de drept a căror funcție este protecția legalității și lupta cu criminalitatea, în activitatea întreprinderii Dvs. pot interveni atât procuratura și organele de urmărire penală, cât și poliția.
Procuratura este o instituţie autonomă în cadrul autorităţii judecătoreşti, care, în limitele atribuţiilor şi competenţei legale, apără interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele de judecată, în condiţiile legii. Remarcăm că, începând cu 1 august 2016, odată cu inrarea în vigoare a noii Legi cu privire la procuratură, domeniul atribuțiilor Procuraturii s-a rezumat la procedurile penale şi alte proceduri prevăzute expres de lege. Organele de urmărire penală efectuează urmărirea penală prin ofițerii de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Centrului Naţional Anticorupţie. La rândul său, Poliția (compusă din poliția pentru combaterea criminalității și poliția ordine publică) este o instituție publică specializată a statului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care include:
 • Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) - succesorul Departamenului Poliție;
 • subdiviziuni specializate: Inspectoratul național de nvestigații (INI), Inspectoratul Național de Patrulare (INP), Direcția generală urmărire penală (DGUP), Direcția generală securitate publică (DGSP), Direcția inspectare efectiv; și
 • subdiviziuni teritoriale.
Centrul Național Anticorupție este un organ specializat în prevenirea şi combaterea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, a cărui activitate este reglementată prin lege specială. În componența Centrului, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor este unitatea națională de informaţii financiare (FIU) având misiunea de colectare, analiză şi diseminare a datelor financiare în cadrul activităților de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Organele de drept pot interveni în activitatea întreprinderii Dvs.:
 • pentru curmarea comiterii sau descoperirea contravențiilor și infracțiunilor și pentru protecția ordinii de drept și a securității publice, în baza unor date suficiente că în întreprindere a fost comisă sau se comite o contravenție sau infracțiune, precum și
 • în caz de calamități naturale sau în alte împrejurări excepționale care pun în pericol securitatea publică și siguranța persoanelor.
Important: Poliția poate interveni doar în cadrul executării sarcinilor prevăzute de lege, și anume:
 • Poliţia pentru combaterea criminalităţii (poliţia criminală) – asigurarea, prin măsuri speciale de investigaţie şi prin acţiuni procesual-penale, exercitate în condiţii legale, a prevenirii şi combaterii criminalităţii, constatării şi investigării infracţiunilor, identificării persoanelor care le-au comis şi, după caz, a căutării acestora;
 • Poliţia ordine publică – menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice, asigurarea siguranţei persoanei, prevenirea infracţiunilor şi contravenţiilor, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, potrivit legislaţiei.
Orice persoană juridică sau persoană fizică care desfășoară activitate de întreprinzător, indiferent de termenul de funcționare și cifra de afaceri, poate fi supusă intervenției poliției și altor organe de drept. Or, intervenția acestor organe nu are neapărat o legătură directă cu rezultatul activității întreprinderii Dvs. Important: Neîndeplinirea cerinţelor legale ale reprezentantului organului de drept, precum şi alte acţiuni sau inacţiuni ce împiedică exercitarea atribuţiilor sale atrag după sine răspunderea contravențională sau penală. Limitele atribuțiilor și obligațiile organelor de drept
Folosiți aceste liste de verificare pentru a vă asigura că organele de drept nu admit abuz sau exces de putere în raport cu întreprinderea Dvs.: Conform Legii nr.190/26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, sunt entități raportoare:
 • băncile și alți operatori ai pieței financiare (unitățile de schimb valutar, participanţii profesionişti la piaţa de capital, participanţii profesionişti la piaţa asigurărilor, fondurile nestatale de pensii, asociaţiile de economii şi împrumut (cu excepția calor care dețin licențe de categoria A), organizaţiile de microfinanţare, organizaţiile de credit ipotecar, birourile istoriilor de credit, societăţile de plată și emitenții de monedă electronică)
 • persoanele care acordă asistenţă investiţională sau fiduciară;
 • instituţiile care înregistrează dreptul de proprietate;
 • agenţii imobiliari;
 • dealerii de metale preţioase ori de pietre preţioase;
 • cazinourile (inclusiv internet-cazinourile);
 • localurile de odihnă dotate cu aparate pentru jocuri de noroc, instituţiile care organizează şi desfăşoară loterii sau jocuri de noroc;
 • avocaţii, notarii, auditorii, contabilii independenţi şi alţi liberi profesionişti, în cazurile expres prevăzute de lege;
 • întreprinzătorii care transmit bunuri în leasing;
 • organizaţiile care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poştale şi telegrafice sau de transferul de bunuri;
 • furnizorii de servicii poştale.
Atunci când întreprinderea Dvs. se regăsește în lista de mai sus, asigurați-vă că îndepliniți toate obligațiile legale în legătură cu prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Sursa: controale.md