Actele normative nu vor mai intra în vigoare la momentul publicării. Deputații examinează astăzi, în a doua lectură, proiectul legii cu privire la actele normative. Astfel, dacă în prezent, actele normative intră în vigoare la data publicării sau la data indicată în textul actului normativ, după intrarea în vigoare a noii legi, actele normative vor intra în vigoare fie peste o lună de la data publicării, fie la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. În același context, sunt precizate situațiile în care actul normativ poate intra în vigoare la o altă dată. Astfel, o altă dată se poate stabili doar atunci când se urmărește protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, îndeplinirea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, aducerea în concordanță a cadrului normativ cu hotărârile Curții Constituționale, eliminarea unor lacune sau contradicții între actele normative, sau dacă există alte circumstanțe excepționale obiectiv justificate. Potrivit autorilor proiectului de lege, datorită acestor modificări subiecții vizați de actele normative vor avea posibilitatea și timp suficient pentru a le cunoaște înainte de intrarea în vigoare. De asemenea, sunt propuse modificări și la capitolul publicarea actelor normative. Astfel, concomitent cu publicarea în Monitorul Oficial, actele normative urmează a fi publicate și în Registrul de stat al actelor juridice, ținut de Ministerul Justiției. În prezent, doar publicarea în Monitorul Oficial îi conferă actului normativ forță juridică. Având în vedere tendințele Guvernului de a promova ”e-Guvernarea”, autorii inițiativei propun ca publicarea în Registrul de stat să aibă aceeași forță juridică ca și publicarea în Monitor. În proiect se precizează că acesul on-line la datele din Registrul de stat al actelor juridice este gratuit. Eliberarea informației din Registru pe suport electronic în scopul utilizării ulterioare a acesteia în alte baze de date, precum și eliberarea informației pe suport de hârtie se va efectua contra unei taxe stabilită de Guvern. Pentru a facilita lucrul cu actele normative, fiecare act va conține referințe la dosarul de însoțire. Acest fapt presupune efectuarea unei interconexiuni între Registru și sistemul informațional ”e-Legislație”. Un alt element nou îl constituie introducerea, în categoria de acte normative, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, cu caracter normativ. Autorii legii susțin că, în esență, decretele sunt acte administrative, iar actele administrative pot avea atât caracter individual, cât și caracter normativ. Dat fiind faptul că toate actele normative urmează să parcurgă aceleași etape ale elaborării, decretele Președintelui care au caracter normativ au fost incluse în lista actelor normative. Proiectul legii cu privire la actele normative reprezintă un cadru legal unificat al procesului de elaborare a actelor normative. În prezent, există două legi care reglementează procesul de elaborare a actelor normative: Legea privind actele legislative și Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale.