Medierea judiciară este obligatorie. Legea pentru completarea Codului de procedură civilă a fost publicată, astăzi, în Monitorul Oficial. Astfel, medierea judiciară este o modalitate obligatorie de soluţionare amiabilă a pretenţiilor adresate instanţei judecătorești, cu ajutorul şi sub conducerea acesteia, în cazurile ce ţin de:
  • protecţia consumatorilor;
  • litigiile de familie;
  • litigiile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor între persoane fizice şi/sau juridice de drept privat;
  • litigiile de muncă;
  • litigiile care rezultă din răspunderea delictuală;
  • litigiile succesorale;
  • alte litigii civile a căror valoare este sub 200.000 de lei (inițial, se propunea valoarea de 50.000 de lei), cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de intentare a procedurii de insolvabilitate.
La solicitarea părţilor, medierea judiciară poate avea loc şi în alte cazuri. Totodată, tranzacţia părţilor este posibilă şi în afara medierii judiciare, în condiţiile stipulate de Cod. Procedura medierii judiciare După acceptarea spre examinare a cererii de chemare în judecată, instanţa judecătorească, în termen de 5 zile,stabileşte pentru părţile în proces data şedinţei de soluţionare amiabilă a litigiului. În cadrul şedinţei de soluţionare amiabilă a litigiului, instanţa judecătorească informează părţile despre legea aplicabilă litigiului, durata procedurilor, posibilele cheltuieli de judecată, posibila soluţie asupra cazului şi efectele ei pentru părţile la proces. Scopul ședinței de soluționare amiabilă a litigiului este să ajute părțile să comunice, să negocieze, să identifice interesele lor, să evalueze pozițiile lor și să găsească soluțiile reciproc satisfăcătoare. Instanţa judecătorească întreprinde măsuri pentru ca părţile să soluţioneze pe cale amiabilă litigiul sau unele probleme litigioase şi, în acest scop, poate cere prezentarea lor personală, chiar dacă sunt reprezentate în proces, şi le acordă un termen de conciliere, care nu va depăşi 15 zile. Termenul medierii judiciare nu poate depăşi 45 de zile de la data la care a fost fixată prima şedinţă de soluţionare amiabilă a litigiului, dacă legea nu prevede altfel. Confidenţialitatea şi interzicerea audierii participanţilor la procesul de mediere judiciară Toate discuţiile sau actele întocmite în cadrul procesului de mediere judiciară sunt confidenţiale. În procesul de mediere judiciară, instanţa judecătorească nu poate divulga informaţiile de care a luat cunoştinţă în decursul sesiunilor separate cu părţile şi nu poate să discute asemenea informaţii cu cealaltă parte fără acordul părţii vizate. Instanţa judecătorească, părţile sau oricare altă persoană care a participat în cadrul procedurii de mediere judiciară a litigiului nu poate divulga şi nu poate invoca în alt proces de mediere, de judecată sau de arbitraj ori în afara unui astfel de proces informaţiile de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere judiciară a litigiului sau în legătură cu acesta. Încheierea tranzacţiei Acordul părţilor cu privire la soluţionarea amiabilă a litigiului se exprimă prin încheierea unei tranzacţii. În cazul în care părţile sunt de acord să soluţioneze litigiul pe cale amiabilă, instanţa judecătorească, în termen de 3 zile, pronunţă o încheiere prin care dispune încetarea procesului. Încheierea trebuie să conţină condiţiile tranzacţiei, confirmate de instanţa judecătorească. Înainte de a confirma tranzacţia, instanţa judecătorească explică participanţilor la proces efectele acestui act de procedură. Nu se admite tranzacţia între părţi dacă aceasta contravine legii ori încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, interesele societăţii sau ale statului. Repartizarea cheltuielilor de judecată în cazul încheierii tranzacţiei se efectuează în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (4) şi (5) potrivit cărora, dacă, la încheierea tranzacţiei, părţile au prevăzut modul de repartizare a cheltuielilor de judecată, inclusiv a sumei cuvenite avocatului pentru asistenţă juridică, instanţa soluţionează problema în conformitate cu înţelegerea părţilor. Dacă, la încheierea tranzacţiei, părţile nu au prevăzut modul de repartizare a cheltuielilor de judecată, acestea se consideră compensate. Refuzul de a încheia tranzacţia În cazul în care una sau ambele părţi refuză soluţionarea litigiului pe cale amiabilă ori litigiul nu a putut fi soluţionat în termenul prevăzut, ori părţile nu au ajuns la consens în privinţa tuturor pretenţiilor, instanţa judecătorească, în termen de 3 zile de la primirea refuzului sau expirarea termenului de mediere judiciară, emite o încheiere nesusceptibilă de atac cu privire la încetarea procedurii de mediere judiciară şi transmite dosarul instanței judecătorești pentru repartizare aleatorie unui alt judecător sau, după caz, complet de judecată. După repartizarea dosarului, judecătorul care a primit cererea de chemare în judecată pregătește pricina pentru dezbateri judiciare. Amintim că, la etapa elaborării și adoptării, documentul a fost criticat de juriști și societatea civilă. Aceștia sunt de părere că în acest mod judecătorii vor avea un volum și mai mare de muncă. Totodată, precizăm, că în luna iulie a anului 2015, Parlamentul a adoptat Legea cu privire la mediere. Aceasta pune accent pe medierea extrajudiciară benevolă, efectuată de mediatori profesionişti. În Moldova există mai mult de 650 de mediatori autorizaţi, iar numărul lor este în creştere.