Numirea conducerii întreprinderilor de stat şi a societăților comerciale controlate de stat, care au un efectiv de personal mai mare de 100 de unități de personal și o cifră de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani de minim 20 de milioane de lei, se va face prin hotărâre de Guvern, în baza propunerilor unei comisii guvernamentale create în acest sens, la inițiativa Agenției Proprietății Publice. Prevederea este stipulată în Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietății Publice. Documentul a fost prezentat de Cancelaria de stat pentru consultări publice. Conform acestuia, Agenția va mai avea funcția să asigure, în temeiul unei hotărâri de Guvern, fondarea, restructurarea, reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor de stat, a societăților comerciale cu capital integral sau parţial de stat în limitele legii. Totodată, va stabili, pentru întreprinderile de stat, şi promovarea prin intermediul consiliilor societăților comerciale cu cotă integrală şi majoritară de stat, indicatorii de performanță anuali şi semestriali ai activităţii economico-financiare. De asemenea, în domeniul administrării proprietății publice va mai avea sarcina de:
 • exercitare a drepturilor ce decurg din calitatea de fondator și de acționar în numele Guvernului;
 • administrare a terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate de stat din gestiune, inclusiv darea lor în locaţiune/arendă;
 • desfăşurarea activităților ce ţin de recunoașterea dreptului de proprietate asupra patrimoniului Republicii Moldova pe teritoriul altor state şi a patrimoniului altor state situat pe teritoriul Republici Moldova;
 • exercitarea controlului asupra integrității şi folosirii eficiente a patrimoniului de stat din ramurile respective, inclusiv coordonarea înstrăinării, gajării şi casării, dării în locațiune a activelor;
 • ţinerea evidenţei contractelor de locaţiune/arendă, comodat, concesiune şi administrare fiduciară a bunurilor întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat;
 • selectarea, numirea şi supravegherea activităţii, în conformitate cu actele normative ale Guvernului, membrilor consiliului de administrație în întreprinderile de stat şi a reprezentanţilor statului în societățile comerciale, inclusiv consiliile societăților,  cu cotă de stat;
 • transmiterea către administratorul întreprinderilor de stat, a bunurilor şi atribuțiilor sale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în baza contractului încheiat între părţi;
 • organizarea concursurilor publice de angajare a administratorilor întreprinderilor de stat, coordonarea numirii și eliberării din funcție a administratorilor întreprinderilor de stat și societăților comerciale;
 • coordonarea numirii conducătorului comisiei sau consiliului de cenzori în cadrul întreprinderilor de stat și a societăților comerciale controlate de stat;
 • ținerea registrului numirilor în funcții de administrator al întreprinderilor de stat și a societăților comerciale controlate de stat, și a registrului conducătorilor comisiilor sau consiliilor de cenzori, numiți în cadrul acestora;
 • prezentarea, către Guvern, a raportului privind administrarea proprietății publice, anual.