Regulamentul privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control (MCC) cu memorie fiscală a intrat în vigoare, odată cu publicarea acestuia în Monitorul Oficial din 15 decembrie. Conform documentului, contribuabilul solicitant va depune cererea de eliberare a Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală (Certificat CAT MCC) la Direcţia proceduri control din cadrul Direcţiei generale metodologie proceduri fiscale, care va asigura implementarea Regulamentului. La fel, aceasta va fi responsabilă de plasarea pe portalul unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi pe pagina web oficială a Serviciului Fiscal de Stat (www.sfs.md) a informaţiei privind eliberarea certificatelor. Regulamentul prevede că direcţiile generale administrare fiscală din raza dedeservire a contribuabililor vor asigura verificarea corespunderii asistenţei tehnice, acordate de centrele de asistenţă tehnică, Certificatelor CAT MCC respective. Astfel, producătorul de MCC, acordă solicitantului de MCC, pe bază de contract, dreptul exclusiv de punere la dispoziţie pe piaţa Republicii Moldova a MCC de model concret şi garantează posibilitatea exploatării acestora pe perioada normală de funcţionare, care nu poate fi mai mică de 5 ani. MCC pot fi comercializate prin intermediul unităţilor comerciale proprii sau, în baza contractelor, prin intermediul CAT MCC sau altor unităţi comerciale specializate (”Mărfuri electronice şi electrocasnice”). La comercializarea acestora, obligatoriu trebuie să fie sigilate, în conformitate cu schema de aplicare a sigiliilor de protecţie şi însoţite de următoarea documentaţia tehnică:
  • cartea tehnică (paşaportul) MCC;
  • registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC (RAT MCC) care conţine şi schema de aplicarea a sigiliilor de protecţie;
  • instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare şi întreţinere a MCC.
Serviciului Fiscal de Stat este responsabil de eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică, pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală. Certificatul CAT MCC reprezintă un act permisiv, care se încadrează în categoria autorizaţiilor, prin care SFS confirmă şi/sau învesteşte solicitantul cu o serie de drepturi şi de obligaţii pentru iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător, sau a unor acţiuni aferente acestei activităţi, legate de instalarea, repararea, deservirea tehnică а MCC. Certificatul se eliberează gratuit pe un termen de 3 ani. Dacă solicitantul intenţionează să desfăşoare activitatea indicată în Certificatul CAT MCC, după expirarea termenului de valabilitate, acesta va repeta procedura descrisă și va depune cererea cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate de 3 ani. Întreprinderea care solicită să desfăşoare activităţi de instalare, reparare, deservire tehnică а MCC de model concret va depune la SFS o cerere în acest sens și va prezenta următoarele documente confirmative, autentificate prin aplicarea semnăturii conducătorului:
  • copia ordinului de numire a persoanelor responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea;
  • copiile autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor structurale unde se prestează serviciile sau copiile notificărilor şi înştiinţărilor de recepţionare respective;
  • copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de maşini de casă şi de control, în care, în mod expres, sunt enumerate modelele de maşini de casă şi de control care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanţii de Certificat CAT MCC);
  • preavizul furnizorului concret de maşini de casă şi de control despre acordul de a elibera sigiliile de protecţie pentru maşinile de casă şi de control;
  • lista angajaţilor specialişti care efectuează instalarea, repararea şi deservirea tehnică a MCC.
SFS este obligat să ţină Registrul certificatelor CAT MCC pe care le-a eliberat și va ține evidența modificărilor operate la Certificatul CAT. Temei pentru reperfectarea Certificatului CAT MCC poate servi schimbarea denumirii solicitantului, modificarea unor alte date reflectate în acesta, fără a căror actualizare însă nu poate fi identificată legătura dintre Certificatul CAT MCC, obiectul certificatului şi solicitant. Titularul nu este în drept să transmită unei alte persoane pentru desfăşurarea activităţii Certificatul CAT MCC sau copia de pe el. Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a Certificatului CAT MCC este depistarea de către SFS a unor date neveridice în informaţia prezentată sau declarată de solicitant. Certificatul CAT MCC, poate fi retras de către SFS în următoarele cazuri:
  • la solicitarea titularului;
  • la stabilirea încălcărilor legislaţiei ce ţin de activitatea în domeniul instalării, reparaţiei, deservirii tehnice a MCC de către SFS.
Activitatea FR MCC şi CAT MCC este reglementată prin Regulamentul cu privire la Registrul unic al maşinilor de casă şi control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală aprobat prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control din 24 iulie 1998, prin prezentul Regulament şi alte decizii ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control.