Programul ”Prima casă” va funcționa după principiul primul venit, primul servit. Adică solicitările de garantare a creditelor, ce corespund criteriilor de eligibilitate, vor fi acceptate în ordinea recepționării acestora. Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul Regulamentului de implementare a Programului de stat ”Prima Casă”. Acesta reglementează aspectele tehnice de implementare a programului, inclusiv procedurile de solicitare și acordare a creditului. Potrivit documentului, solicitările de acordare a creditului pentru procurarea locuinței vor fi depuse direct la bancă, care va examina cererea în decurs de cinci zile lucrătoare. Ulterior, aceasta va expedia setul de documente către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), care, la fel, va examina setul de documente timp de cinci zile. Dacă banca va accepta acordarea creditului şi solicitantul va întruni toate condiţiile, pentru a deveni beneficiar al Programului, ODIMM va emite o decizie de garantare a creditului. În cazul în care se va refuza acordarea creditului, instituțiile vor trebui să-și argumenteze motivul. Solicitantul de credit va trebui să depună următoarele documente:
  • cerere de acordare a creditului semnată;
  • cerere de acordare a garanției;
  • buletinul de identitate a solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
  • adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz;
  • carnetul de muncă şi/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie şi a soţului/soţiei, după caz;
  • extras valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului precum și certificat privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
  • Certificat eliberat de Agenția Serviciilor Publice care confirmă faptul că beneficiarul, soțul/soția beneficiarului nu dețin în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării certificatului;
  • alte documente care confirmă provenența veniturilor oficiale nete;
  • raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare licențiată.
Locuințele ce vor putea fi procurate în cadrul proiectului trebuie să se afle pe teritoriul Republicii Moldova și să aibă un preț de vânzare de maxim un milion de lei moldovenști. Prețul de vânzare-cumpărare nu poate fi mai mare decât prețul de piață indicat în Raporul de evaluare a imobilului. Totodată, locuințele trebuie să fie finisate, date în exploatare și înregistrate în Registrul bunurilor imobile ținut de Agenția Servicii Publice. Acestea trebuie să fie în stare tehnică bună și să nu aibă defecte sau vicii materiale sau juridice ascunse. Printre cerințele de participare la Program se numără faptul că beneficiarii trebuie să fie cetățeni ai Republicii Moldova, cu vârsta de până la 45 de ani, angajați în țară și cu surse oficiale de venit. Totodată, mărimea ratei lunare pentru achitarea creditului ipotecar, plus dobânda și comisionul de garantare, nu trebuie să depășească 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I inclusiv ale soțului/soției beneficiarului. De asemenea, persoanele trebuie să nu deţină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar. La fel, acestea trebuie  să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. Contractul de credit va fi încheiat pentru un termen maxim de 25 de ani, dar în nici într-un caz nu va depăşi data atingerii vârstei standard de pensionare pentru limita de vârstă, stabilită de legislaţie. Conceptul Programului de stat ”Prima casă” a fost aprobat de către Guvern în anul 2017. Inițiativa are drept scop facilitarea  accesul persoanelor fizice, în special al tinerelor familii, la creditele ipotecare, prin garantarea parțială a acestora de către stat.