Codul de guvernanţă corporativă va trebui să conțină și prevederi care să contribuie la prevenirea corupției în domeniul afacerilor. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice un proiect, prin care se propune completarea Codului cu un capitol nou - Valorile corporative și codul de etică. Potrivit proiectului, organul executiv și Consiliul societății vor întreprinde măsurile necesare în vederea instituirii unui mediu etic în cadrul societății, inclusiv prin stabilirea standardelor profesionale şi valorilor corporative care promovează integritatea profesională, atât a conducerii, cât şi a angajaţilor. Astfel, organul executiv va elabora, iar Consiliul societății, la rândul său, va aproba şi supraveghea aplicarea Codului de etică în afaceri al societății bazat pe principiile practicilor echitabile, transparente și legale. Se recomandă preluarea Codului model de etică în afaceri, plasat pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție (www.cna.md). Documentul mai prevede că pentru asigurarea funcţionării societăților într-un mediu lipsit de corupţie, organele de conducere și supraveghere ale societății, în contextul obligaţiunilor îndreptate spre îndeplinirea scopurilor strategice şi promovării valorilor corporative ale societății, își vor asuma aplicarea principiului ”toleranţă zero faţă de corupţie”. Și asta pentru identificarea potenţialelor acte de corupție, precum și pentru definirea unor măsuri şi activităţi eficiente pentru prevenirea acestor cazuri, prin elaborarea și aprobarea Codului. Codul trebuie să prevadă expres că:
  • societatea interzice tuturor angajaţilor săi să pretindă, accepte sau să primească bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă din partea oricăror persoane care deţin relaţii de business cu compania (de exemplu, clienţi, furnizori, contractanţi);
  • angajaţii nu vor oferi lucruri de valoare în mod direct sau indirect reprezentanților autorităților publice şi partenerilor de afaceri pentru ca aceştia să ofere sau să promită un avantaj necuvenit. Societatea interzice plăţile, ofertele de plată, cât şi alte obiecte de valoare oferite sau promise în mod direct sau indirect în scopul de a influenţa sau de a obţine avantaje personale sau de afaceri necuvenite;
  • societatea îşi asumă angajamentul de a se conforma cadrului normativ aferent  contractelor şi serviciilor guvernamentale (achiziţii publice) şi de a se asigura că rapoartele, certificatele şi declaraţiile sale către reprezentanții autorităților publice sunt corecte şi complete;
  • părţile terţe vor fi contractate doar pentru a realiza sarcini care implică interese de afaceri, cu condiţia că taxele care urmează să fie achitate sunt rezonabile, toate aranjamentele sunt documentate în mod clar și sunt în conformitate cu politicile societății;
  • societatea dă dovadă de ”toleranţă zero faţă de corupţie” prin introducerea în toate contractele sale de afaceri cu părțile terțe a ”clauzei anti-corupție”.
Proiectul stipulează că organul executiv și Consiliul societății trebuie să asigure întreprinderea măsurilor necesare pentru a comunica tuturor angajaților prevederile Codului. Pentru aplicarea efectivă a Codului, fiecare angajat semnează o declaraţie de angajament (integritate) privind respectarea standardelor și cerințelor prevăzute de Cod. Serviciul resurse umane sau alt angajat al societății, împuternicit în acest sens, va păstra declaraţiile de angajament (integritate) conform procedurilor stabilite de Cod. Angajatul care încalcă orice prevedere din Cod, conform angajamentului asumat, poate fi supus sancţiunii disciplinare.