Persoanele străine sau apatrizi, în continuare, nu pot dobândi drept de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă sau din fondul forestier. Conform proiectului noului Cod funciar, dreptul de proprietate publică asupra terenurilor aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Dreptul de proprietate al statului asupra terenurilor este exercitat de către Guvern, iar dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale este exercitat de către consiliul local sau Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. În domeniul public al statului se includ terenurile:
  • pe care sunt amplasate sediile autorităţilor publice şi structurilor organizaţionale din sfera de competenţă ale acestor autorităţi;
  • monumente de for public cu statut naţional de protecţie, aflate în administrarea organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării şi întreprinderilor de stat;
  • ale instituţiilor de învăţământ superior sau profesional tehnic, destinate cercetărilor, activităţilor didactice, gestionării fondului genetic de culturi agricole, producerii de seminţe sau material săditor, obţinerii animalelor de reproducţie de rasă pură, ocupate de păduri de interes public naţional;
  • arii naturale protejate de importanţă internaţională sau naţională etc.
Iar de domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale ţin:
  • terenurile ocupate de construcţiile în care îşi desfăşoară activitatea administraţia publică locală şi instituţiile publice de interes local;
  • păduri de interes public local, arii naturale protejate de importanţă locală, fâşiile forestiere, terenurile, zonelor de protecţie a prizelor de apă şi zonelor sanitare;
  • terenurile destinate măsurilor antierozionale, coridoarelor ecologice şi altor scopuri de protecţie a mediului, aferente obiectivelor de menire social-culturală proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
  • terenurile ocupate de pieţe, străzi, pasaje, terenurile folosite pentru căile de comunicaţie, terenurile folosite pentru cimitire şi pentru alte necesităţi ale gospodăriei comunale locale, spaţiilor verzi etc.
Totodată, terenurile din domeniul public au un regim juridic special, acestea sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, nu pot fi înstrăinate, dar pot fi date numai în administrare, folosinţă sau în concesiune, în condiţiile legii. De asemenea, nu pot fi supuse executării silite, asupra lor nu se pot constitui garanţii reale, interdicţii şi măsuri asiguratorii și nu pot fi dobândite de terţi prin uzucapiune. Darea în administrare, în folosinţă sau în concesiune se efectuează, după caz, prin hotărâre de Guvern, prin decizie a consiliului local sau Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia și se face prin licitaţie publică. Totodată, se propune ca excepție, fără a desfăşura licitaţie publică, ca statul sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, să poată transmite terenuri din domeniul public în folosinţă organizaţiilor necomerciale cu statut de utilitate publică și proprietarii de construcţii autorizate şi amplasate pe acestea. De asemenea, s-au preluat norme din Legea nr.91 din 05.04.2007 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, în prezent abrogată, și includerea principalelor norme în proiectul Codului funciar. Astfel, au fost incluse norme ce țin de delimitarea terenurilor proprietate publică a statului, executarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, identificarea şi formarea terenurilor proprietate publică etc. Proiectul conține și norme ce țin de înstrăinarea terenurilor din domeniul privat al statului/unităților administativ-teritoriale. De asemenea, a fost reglementat și dreptul de proprietate privată asupra terenurilor, conţinutul dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și subiecţii dreptului de proprietate privată. Deci, dreptul de proprietatea privată asupra terenurilor poate fi dobândit, în condiţiile legii, de persoanele fizice şi juridice cetăţeni ai Republicii Moldova. Persoanele străine sau apatrizii nu pot dobândi drept de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă sau din fondul forestier, sub sancţiunea nulităţii absolute al actului juridic de dobândire.