Modificările efectuate la Codul de procedură civilă sunt de astăzi în vigoare. Una dintre acestea se referă la cererile cu valoare redusă. Prin urmare, Codul de procedură civilă a fost completat cu un nou capitol pentru a exista o clarificare rapidă și eficientă a unor litigii. Astfel, aceste cereri vor fi examinate și soluționate în procedură scrisă în două niveluri de jurisdicție. Dacă valoarea cererii în cauzele de încasare a sumelor nu depăşeşte suma de 10 salarii medii pe economie, prognozate la data sesizării instanţei, fără a se lua în considerare dobânzile, penalitățile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii, aceste cereri se examinează ca cereri cu valoare redusă. Procedura nu se va aplica în cauzele în materie fiscală, vamală sau în cazul răspunderii pentru prejudiciul cauzat de o autoritate publică sau de o persoană cu funcţie de răspundere, precum și a răspunderii statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile ilegale ale structurile de urmărire penală, ale procuraturii sau ale instanţelor de judecată, precum şi în cazul litigiilor cu privire la drepturile nepatrimoniale. Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă este scrisă. Judecătorul poate dispune citarea participanților la proces, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar sau dacă admite solicitarea uneia dintre părţi de a examina cererea în ședință publică. Judecătorul poate să respingă o astfel de solicitare în cazul în care consideră că nu sunt necesare dezbateri publice. Respingerea se dispune prin încheiere motivată şi se contestă odată cu fondul. În termen de 30 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor anexate, inclusiv în cazul comunicării prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, pârâtul prezintă instanţei judecătoreşti şi reclamantului o referință, precum şi copii de pe înscrisurile necesare. Pârâtul poate formula cerere reconvențională, doar dacă valoarea acțiunii reconvenționale nu depășește valoarea admisibilă și condițiile legale de exercitare a cererii inițiale cu valoare redusă. Dacă din materialele cauzei rezultă că cererea nu poate fi examinată în ordinea stabilită pentru cererile cu valoare redusă, judecătorul, prin încheiere motivată care se contestă odată cu fondul, dispune examinarea cauzei în ordine generală. În acest caz, prevederile noului capitol sunt inaplicabile. Instanța soluţionează cauza și adoptă dispozitivul hotărârii într-un termen de cel mult șase luni de la data depunerii cererii. Dacă după ce s-au comunicat pârâtului actele, acesta nu depune referință, soluționarea cererii se face în baza materialelor anexate la dosar. Hotărârea judecătorească adoptată se publică pe pagina web a instanţei judecătoreşti şi se comunică participanților la proces, inclusiv prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor. Hotărârea judecătorească se contestă cu apel care se examinează în condițiile prezentului cod. Deciziile instanței de apel nu se supun recursului, fiind definitive și irevocabile de la pronunțare. Instanța de apel examinează cererea de apel în procedură scrisă sau cu citarea participanților la proces, prevederile art. 276³ fiind aplicabile corespunzător.