Consiliul de Integritate, în limitele competenței sale, adoptă hotărâri cu caracter normativ sau individual.  Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor Consiliului. Consiliul poate adopta hotărâri ca acte cu caracter de recomandare sau cu caracter nejuridic (recomandări, opinii, declarații, etc.). Prevederile sunt incluse în proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate. Potrivit documentului, la elaborarea, consultarea, aprobarea și punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului cu caracter normativ se respectă prevederile legislației privind transparența în procesului decizional și privind actele normative ale autorităţilor publice autonome. Actele Consiliului se semnează de preşedintele ședinței Consiliului.  Hotărârile Consiliului cu caracter normativ intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau de la data indicată în textul acestora, care nu poate preceda data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârile Consiliului cu caracter individual intră în vigoare nu mai devreme decât data aducerii lor la cunoștința persoanelor vizate în ele, dacă legea nu prevede altceva. La fel, Regulamentul prevede că membrul Consiliului are dreptul la opinie separată. Acesta anunță despre formularea opiniei separate imediat după finalizarea procedurii de vot. Opinia separată se va întocmi și prezenta de către membrul Consiliului în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Consiliului și se anexează la hotărâre.  Decizia poate conține o notă informativă la subsol care indică existența opiniei separate. Mai mult, Regulamentul spune că membrul Consiliului nu poate participa la examinarea unui subiect din agendă dacă există circumstanțe legale care exclud participarea sa la examinarea subiectului în cauză.  În cazul în care există astfel de circumstanțe, membrul Consiliului este obligat să facă o declarație privind conflictul de interese în condiţiile legii. La fel, prevederile documentului mai stipulează că membrii Consiliului nu acceptă, direct sau indirect, nici un fel de cadouri sau alte avantaje, patrimoniale sau nepatrimoniale, care ar putea influenţa sau fi percepute ca influenţând exercitarea atribuţiilor ori performanţa îndeplinirii îndatoririlor asumate în cadrul Consiliului, cu excepţia cadourilor simbolice permise de legislaţie persoanelor ce deţin funcţii publice.