ÎS Compania Aeriană ”Air Moldova” ar putea fi vândută la un preț extrem de mic. Potrivit anunțului Agenției Proprietății Publice prețul inițial de vânzare este de doar 48,2 milioane lei, adică mai puțin de 2,5 milioane de euro. Asta în timp ce întreprinderea are un capital social de peste 300 de milioane de lei. În cadrul aceluiași concurs comercial sunt propuse spre privatizare și întreprinderi care costă de câteva ori mai mult. De exemplu pentru ”Fabrica de sticlă din Chișinău”, statul vrea să încaseze cel puțin 232 de milioane de lei, iar pentru ”Combinatul Poligrafic din Chișinău” peste 124 de milioane de lei. în același timp, pentru Hotelul ”Zarea”, care are un capital social de puțin peste 4 milioane de lei, autoritățile cer aproape 30 de milioane de lei. Potrivit anunțului publicat de Agenție, la concurs pot participa:
 • persoane fizice și juridice din Republica Moldova;
 • persoane fizice și juridice străine cu capital social integral privat, apatrizi în conformitate cu legea;
 • asociații ale acestor persoane.
Participanții pot acționa nemijlocit sau prin intermediul reprezentanților, mandatați conform legislației. Pentru a participa la concurs fiecare ofertant va prezenta:
 • cererea de participare, în care se indică prețul oferit pentru bunul expus la privatizare, condițiile și termenele de plată, angajamentul de a îndeplini condițiile enunțate în comunicatul informativ. Modelul cererii de participare și caietul de sarcini se eliberează de Agenția Proprietății Publice.
 • în cazul persoanelor juridice autohtone – copii de pe decizia privind înregistrarea persoanei juridice și statutul/actul de constituire autentificate de conducător; extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • în cazul persoanelor juridice străine – copia de pe certificatul de înregistrare, eliberat de organul împuternicit și copia de pe statut, autentificate în modul stabilit de legislație;
 • în cazul persoanelor fizice – copia de pe buletinul de identitate și anexa la el;
 • persoanele juridice autohtone prezintă copii de pe situațiile financiare pentru perioada de gestiune precedentă, autentificate de organul statistic teritorial și de conducător (persoana juridică străină prezintă aceste documente, autentificate în modul stabilit de legislație);
 • documentul de plată privind depunerea garanției de participare în mărime de 200 mii lei;
 • garanția bancară pentru cel puțin 50 la sută din obligațiile de preș asumate. În cazul asumării obligației de achitare integrală a prețului până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, prezentarea garanției bancare nu este obligatorie;
 • documentul bancar care certifică capacitatea ofertantului de a efectua cel puțin 25 la sută din volumul total al investițiilor asumate (pentru ofertanții concursului investițional);
 • certificatul privind datoriile față de bugetul public național – pentru investitorii autohtoni.
După prezentarea documentelor de participare la concurs, ofertanții nu vor înainta reclamații referitor la caracteristicile bunului ofertat și vor semna o declarație, în formă liberă. Concursul se va desfășura în două etape. La prima etapă, în baza examinării documentelor și ofertelor prezentate, Comisia califică ofertanții participanți la concurs, iar la etapa a doua, în urma concursului de majorare a prețului și de îmbunătățire a celorlalte propuneri, Comisia determină căștigătorul concursului. Pot fi recunoscuți participanți la concurs numai ofertanții care nu au datorii față de bugetul public național, au prezentat toate documentele, întocmite în modul stabilit, au propus un preț nu mai mic decât prețul inițial de vânzare și ale căror oferte corespund condițiilor concursului. Comisia este în drept să respingă ofertele unor pretendenți sau ale tuturor, dacă nu au fost prezentate toate documentele necesare, dacă acestea nu au fost întocmite în modul stabilit sau ofertele nu corespund condițiilor concursului.