Guvernul va examina în sedința de mâine Regulamentul-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat. Documentul prevede atât obligațiile, cât și drepturile organizatorului jocurilor de noroc. Astfel, potrivit documentului, organizatorul are următoarele drepturi:
 • să obţină informaţii de la autorităţile publice competente despre actele normative ce reglementează activitatea din domeniul jocurilor de noroc;
 • să-şi reprezinte interesele personal sau prin intermediul reprezentantului său;
 • să conteste, în modul stabilit, deciziile, prescripţiile, acţiunile sau inacţiunile autorităţilor publice sau ale persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul acestora;
 • să desfăşoare activităţile auxiliare prevăzute de Legea nr.291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și în conformitate cu legislația în vigoare, care contribuie la dezvoltarea activităţii de bază.
La fel, organizatorul este obligat:
 • să desfășoare doar tipurile de jocuri de noroc pentru care a fost autorizat;
 • să organizeze și să desfășoare jocurile de noroc în conformitate cu cerințele Legii nr.291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, cu regulile de desfășurare a jocurilor de noroc aprobate și înregistrate în modul stabilit;
 • să asigure condiții identice de participare la jocul de noroc pentru toți jucătorii și să prevină influența externă asupra rezultatului jocului de noroc;
 • să întreţină mijloacele de joc în condiţii corespunzătoare pentru menţinerea parametrilor de funcţionare prevăzuţi de lege şi normele metrologice;
 • să asigure securitatea mijloacelor de joc şi a accesoriilor, precum și a sigiliilor aplicate de organele competente;
 • să ţină zilnic evidenţa încasărilor realizate în urma desfăşurării activităţii în cazul fiecărui mijloc de joc, precum şi a câştigurilor acordate, în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 113/2007, Codul fiscal nr. 1163/1997 și alte norme speciale;
 • să asigure desfăşurarea jocurilor de noroc în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 • să asigure măsurile necesare pentru restricționarea accesului la jocurile de noroc cu risc social scăzut al persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani, al persoanelor sub influenţa alcoolului, substanțelor stupefiante, psihotrope sau altor substanţe cu efect puternic, al persoanelor cu intenţia vădită de a perturba ordinea, liniştea şi buna desfăşurare a jocurilor de noroc, precum şi al persoanelor ce poartă armă şi muniţii;
 • să publice pe pagina sa web regulile de desfășurare a jocurilor respective, licenţele corespunzătoare sau copiile autorizate de pe acestea (cu deţinerea originalelor la sediu);
 • să elibereze jucătorilor câştigurile conform prevederilor Legii nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc şi ale prezentului Regulament-tip;
 • să examineze pretenţiile jucătorilor în termenul şi în modul prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv de Legea nr. 190/1994 cu privire la petiţionare și, după caz, să le satisfacă;
 • să nu divulge, fără acordul jucătorului, datele acestuia, prezentând informaţia doar în cazurile prevăzute de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
 • să instruiască fiecare angajat privitor la regulile de desfășurare a jocurilor de noroc practicate şi regulamentul intern, precum și privitor la purtarea obligatorie, la loc vizibil, a unui ecuson cu prenumele, numele şi funcţia deţinută;
 • să respecte procedurile de efectuare şi de înregistrare a operaţiunilor financiare, precum și de raportare prevăzute de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • să prezinte Serviciului Fiscal de Stat, organelor de drept şi altor organe cu atribuții de control documentele şi informaţia solicitată în perioada efectuării controlului, conform competenței organului respectiv;
 • să-şi onoreze obligaţiile fiscale şi să respecte alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Mai mult, documentul conține și o serie de interdicții pentru organizatorului jocurilor de noroc. Printre acestea sunt: 
 • să angajeze şi să menţină în funcţii, legate nemijlocit de desfăşurarea jocurilor de noroc sau de exercitarea controlului asupra acestora, persoane care nu au atins vârsta de 21 de ani, precum și cu antecedente penale;
 • să admită participarea la jocul de noroc desfăşurat de acesta a personalului, a membrilor (acţionarilor/asociaților), a factorilor de decizie ai acestuia, precum şi a membrilor comisiei de extragere;
 • să ofere unor terţi date, cu excepţia cazurilor stabilite de lege, despre transmiterea către Serviciul pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor a informaţiilor privind operaţiunile financiare limitate sau suspecte;
 • să acorde credite sau împrumuturi jucătorilor, precum şi să ia în gaj bunuri de la aceștia;
 • să desfăşoare activitatea în domeniul jocurilor de noroc cu mijloace de joc altele decât cele prevăzute de regulile respectivului joc de noroc;
 • să realizeze mijloace de joc specifice pentru loteriile momentane, clasice şi bingo în volum ce depăşește mărimea declarată pentru realizare;
 • să ofere, în calitate de recompensă pentru participarea la jocul de noroc, băuturi alcoolice, bere, băuturi slab alcoolice, produse de tutun sau bunuri, pentru posedarea sau dispunerea de care sunt necesare autorizații sau licențe corespunzătoare;
 • să accepte de la jucători, în calitate de garanție financiară sau gaj pentru a participa la jocul de noroc, bunuri mobile și imobile;
 • să desfăşoare activitatea în domeniul jocurilor de noroc în lipsa împuternicirii.