Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești. La concurs se pot înscrie persoanele care:
 • deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispun de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • cunosc limba română;
 • nu au împlinit vârsta de 63 de ani;
 • în ultimii 5 ani, nu au fost destituite dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu li s-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • îndeplinesc cerințele specifice pentru ocuparea funcției.
Persoanele care vor să participe la concurs pot depune dosarul personal, prin poștă sau e-mail. Acesta trebuie să conțină:
 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţământ acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);
 • documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana) la nivelul stabilit în cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere);
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 9 octombrie. Mai multe detalii pot fi accesate aici.