Procedura de depunere, examinare și evaluare a ofertelor privind achițiile de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri ar putea fi simplificată. Și anume, autoritățile propun utilizarea, în acest sens, unele instrumeste electronice noi, cum ar fi:
  • derularea procedurilor exclusiv prin utilizarea Sistemului Informațional Automatizat ”Registru de stat al achizițiilor publice” (MTender);
  • Documentul Unic de Achiziții European, care constă în declararea pe propria răspundere a operatorului economic privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție. Această declarație va substitui prezentarea documentelor de calificare a operatorilor economici până la deschiderea ofertelor cu post-calificarea. Documentele solicitate vor fi furnizate doar de către câștigătorul concursului.
Totodată, autoritățile propun ca atribuirea unui contract de achiziții publice pentru bunuri şi servicii prin cererea ofertelor de preturi să fie precedată de licitația electronică și se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei:
  • exclusiv pe preț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț;
  • pe preț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire.
Prevederile sunt incluse în proiectul noului Regulamentul privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, propus pentru consultări publice. Autoritățile spun că modificările vor reglementa un mecanism eficient și transparent de achiziții publice, benefic atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru operatorii economici. În acest sens, se va promova concurența, transparența, tratamentul nondiscriminatoriu și competitiv, indiferent de locul desfășurării achiziției publice (la nivel național, regional sau local), dar și asigurarea unei competiții mai mari și utilizarea eficientă a banilor publici.