De astăzi, în toate librăriile Editurii Cartier, găsim varianta printată a Codului de procedură civilă, după toate modificările efectuate. Ediția este recomandată de portalul avocaturii de afaceri BizLaw. Codul de procedură civilă a fost republicat în Monitorul Oficial în data de 3 august. Codul de procedură civilă poate fi procurat la un preț de 99 de lei. Codul de procedură civilă a suferit o serie de schimbări importante care au intrat în vigoare începând cu data de 1 iunie. Printre acestea se număra și faptul că cererea de adresare în judecată va fi scoasă de pe rol, în cazul în care reclamantul nu va achita taxa de stat în faza de pregătire pentru dezbateri judiciare. Codul de procedură civilă a fost completat cu un nou temei de scoatere a cererilor de pe rol. Mai exact, art. 267 din Codul de procedură civilă a fost completat cu lit. k1, unde este explicat temeiul de scoatere a cererii de pe rol: ”în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare se constată că reclamantul nu a achitat taxa de stat în cuantumul prevăzut de lege”. La fel, și textul de la lit. e) a fost expus într-o nouă redacție. Mai exact, ”există o convenție de arbitraj prin care părțile decid să soluționeze litigiul pe cale arbitrală, iar pârâtul în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare a ridicat obiecții împotriva soluționării litigiului în judecată”. cpc 3O altă modificare importantă, care a fost făcută, se referă la cererile cu valoare redusă. Prin urmare, Codul de procedură civilă a fost completat cu un nou capitol pentru a exista o clarificare rapidă și eficientă a unor litigii. Astfel, aceste cereri vor fi examinate și soluționate în procedură scrisă în două niveluri de jurisdicție. Dacă valoarea cererii în cauzele de încasare a sumelor nu depăşeşte suma de 10 salarii medii pe economie, prognozate la data sesizării instanţei, fără a se lua în considerare dobânzile, penalitățile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii, aceste cereri se examinează ca cereri cu valoare redusă. Procedura nu se va aplica în cauzele în materie fiscală, vamală sau în cazul răspunderii pentru prejudiciul cauzat de o autoritate publică sau de o persoană cu funcţie de răspundere, precum și a răspunderii statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile ilegale ale structurile de urmărire penală, ale procuraturii sau ale instanţelor de judecată, precum şi în cazul litigiilor cu privire la drepturile nepatrimoniale. cpc 1O altă completare se referă la apelul incident și efectul suspensiv al apelului exercitat în afara termenului legal. În cadrul procesului în care se judecă apelul depus de apelant, intimatul este în drept, după expirarea termenului de apel, să depună apel în scris, inclusiv în formă electronică prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. Apelul incident se depune nu mai târziu de data depunerii referinţei la cererea de apel. Acest fapt este prevăzut la art.  362¹, care a fost inclus în Codul de procedură civilă. Codul a fost completat și cu art. 363¹, care se referă la efectul suspensiv al apelului exercitat în afara termenului legal. Astfel, dacă apelantul principal îşi retrage apelul sau dacă cererii de apel nu i se dă curs, cererea a fost restituită sau există alte motive care exclud soluţionarea fondului, apelul incident nu produce efecte juridice. Referitor la art. 363¹, acesta spune că în cauzele patrimoniale, la cererea apelantului, instanţa de apel dispune suspendarea executării hotărârii atacate cu apel exercitat în afara termenului legal, dacă apelantul a depus cauţiune, în condițiile art. 80-81 din Codul de executare. Suspendarea se dispune în cel mult 10 zile printr-o încheiere care nu se supune nici unei căi de atac. Alte modificări efectuate se referă la desfășurarea ședințelor de judecată. Mai exact, Codul de procedură civilă spune că judecătorul, după ce constată că pricina este pregătită suficient pentru dezbateri judiciare, pronunţă o încheiere prin care stabileşte termenul de judecare în şedinţă de judecată, notificând părţilor şi altor participanţi la proces locul, data şi ora şedinţei. În funcție de complexitatea cauzei, instanța va stabili ședința de judecată în mai multe zile consecutive, comunicând participanților la proces acest lucru. Modificarea a fost introdusă la în art. 190 alin. (1). În același timp, examinarea în fond a cauzei civile se va face într-o singură ședință de judecată continuă, care poate fi întreruptă doar în temeiurile prevăzute Cod. În cazul în care legea nu prevede altfel, judecarea cauzelor civile are loc în şedinţă de judecată, cu înştiinţarea obligatorie a participanţilor la proces despre locul, data/datele şi ora/orele şedinţei. cpcLa opt ani de la interzicerea reprezentării în instanță în bază de procură, această practică a revenit prin unele modificări efectuate la Codul de procedură civilă. Astfel, persoanele care au doar licența în drept pot reprezenta în instanță în procesele civile. Aceste persoane vor putea reprezenta doar rudele, persoane fizice și vor trebui să fie împuternicite printr-o procură. Totuși, pentru a putea reprezenta, persoanele vor trebui să prezinte diploma de licență și acte care să confirme gradul de rudenie cu persoanele reprezentate.