Ministerul Justiției caută director și director adjunct pentru Agenția Resurse Informaționale Juridice (ARIJ), instituție creată prin reorganizarea Centrului de Informații Juridice. Cei care doresc să conducă Agenția trebuie să întrunească următoarele condiții:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • cunoaşte limba română;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • în ultimii cinci ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • întrunește cerințele specifice pentru ocuparea funcției.
Candidații trebuie să depună mai multe documente prin care să confirme întrunirea condițiilor enumerate, printre care:
 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă;
 • documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională la nivelul stabilit în cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar (care poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere;
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Dosarele sunt așteptate până în data de 26 octombrie. Candidații la concurs vor fi supuși unei probe scrise și unui interviu. Mai multe detalii privind condițiile și documentele ce urmează a fi prezentate de către candidați sunt specificate pe site-ul Ministerului Justiției la rubrica ”Posturi vacante/Voluntariat/Anunț-Concurs”. Agenția Resurse Informaționale Juridice (ARIJ) a fost creată prin reorganizarea Centrului de Informații Juridice în scopul optimizării structurii și funcțiilor Ministerului Justiției. Instituția are în gestiune gestiune serviciul de aplicare a apostilei, ținerea registrului de stat al actelor juridice, registrului gajului bunurilor mobile, registrul dosarelor succesorale și a testamentelor.