De multe ori, fiind pe teritoriul altui stat, cetățenilor moldoveni li se solicită acte apostilate. Aplicarea apostilei pe acte este unica formalitate care poate fi solicitată pentru a atesta veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului sau, după caz, autenticitatea siguliului și a ștampilei de pe act. Astfel, potrivit prevederilor Regulamentului privind aplicarea apostilei, aceasta se aplică pe actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat. Apostila se aplică doar pe actul original. Agenția Resurse Informaționale Juridice este responsabilă pentru aplicarea apostilei pe următoarele acte oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi juridice:
 • documentele de stare civilă eliberate după 24 februarie 1998;
 • actele de studii, eliberate de instituţiile de învăţământ acreditate în modul stabilit de legislaţie care se vor prezenta însoţite de confirmarea de la instituţia de învăţământ care a eliberat actul de studiu sau de la Ministerul Educaţiei;
 • actele de studii eliberate începând cu anul 1992 de către instituţiile de învăţământ din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi mun. Bender, întocmite pe formulare de model aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ale căror sigilii şi ştampile nu conţin simboluri de stat, simboluri ale altor formaţiuni de tip statal sau însemne şi menţiuni care pot fi asimilate acestora, cu excepţia celor ale Republicii Moldova;
 • actele notariale;
 • actele care emană de la instanţele judecătoreşti, organele procuraturii sau executorii judecătoreşti;
 • documentele eliberate de Casa Naţională de Asigurări Sociale care atestă vechimea în muncă;
 • adeverinţele şi certificatele medicale eliberate de comisia centrală şi regională pentru examinarea medicală a migranţilor şi Centrul naţional de sănătate publică/Centrul de profilaxie şi combatere SIDA;
 • acte oficiale, eliberate la cererea şi pe numele persoanelor fizice şi juridice care cad sub incidenţa art.1 al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiate la Haga la 5 octombrie 1961;
 • copiile şi traducerile legalizate notarial ale actelor apostilate, cu excepţia actelor notariale.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va aplica apostila doar pe documentele administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale emise de acestea în interes propriu. Fac excepţie actele întocmite de către autorităţile administraţiei publice centrale la cererea şi pe numele persoanelor fizice şi juridice solicitante. Apostila nu se aplică pe:
 • documentele întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai Republicii Moldova;
 • documentele administrative care au legătură directă cu o operaţiune comercială sau vamală.
Originalele documentelor oficiale emise de organele abilitate ale fostei URSS nu vor fi supuse apostilării pe teritoriul Republicii Moldova. În acest caz apostila va fi aplicată în urma certificării în modul corespunzător pe teritoriul Republicii Moldova de către organele abilitate. Apostila se aplică pe actul original. În cazul actelor cu multiple pagini, apostila se aplică pe pagina cu semnătura supusă apostilării. Dacă pe actul pe care urmează să fie aplicată apostila nu există suficient loc, se va ataşa pe rectou sau pe versou o alonjă pe care se aplică şi completează apostila, iar pentru documentele înfoliate apostila se va aplica pe un autocolant alb. Alonja se anexează actului supus apostilării printr-o modalitate care nu va permite dispersarea lor fără deteriorarea fie a actului, fie a alonjei, fiind cusute şi sigilate cu aplicarea semnăturii persoanei împuternicite să aplice apostila şi a ştampilei organului corespunzător. În același timp, pentru aplicarea e-apostilei, autoritatea responsabilă creează un singur document în format PDF, în care se include copia scanată a actului oficial şi apostila, după care documentul va fi semnat de către persoana competentă cu semnătură digitală. Dacă în statul destinatar va fi necesară prezentarea traducerii efectuate în statul emitent, actele, după apostilare, se traduc în limba ţării de destinaţie de către un traducător, inclusiv apostila, după care semnătura traducătorului se legalizează de către un notar, iar în final pe traducerea legalizată se aplică apostila. Pentru apostilarea actelor, solicitantul depune o cerere. Pentru apostilarea actelor oficiale, solicitantul care deţine semnătura digitală poate depune cererea şi în format electronic, pe portalul www.apostila.gov.md. Aplicarea apostilei poate fi refuzată dacă:
 • actul este destinat prezentării pe teritoriul statului care nu este membru al Convenţiei sau care a formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la această Convenţie;
 • textul actului nu este lizibil ca rezultat al deteriorării;
 • actul este completat sau semnat cu creion sau este primit prin intermediul legăturii faximile;
 • actul conţine completări sau corectări neconfirmate oficial;
 • actul nu este susceptibil a fi apostilat;
 • autoritatea responsabilă nu deţine specimenele semnăturilor persoanelor împuternicite şi amprenta sigiliilor sau ştampilelor instituţiilor corespunzătoare;
 • taxa de stat şi tariful pentru apostilare nu au fost achitate în decursul a 3 luni de la depunerea cererii.