Băncile continuă să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt. Potrivit Băncii Naționale  a Moldovei (BNM), valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind practic la același nivel cu finele anului 2017. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a modificat neesențial, constituind 54,5 la sută (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide.

Este de menționat că cea mai mare pondere în activele lichide revine depozitelor la BNM – 41,6 la sută, valorilor mobiliare lichide – 30,6 la sută și mijloacelor interbancare nete – 17,1 la sută. Pe parcursul perioadei de referință a crescut ponderea depozitelor la BNM cu 5,5 la sută, ca urmare a necesității menținerii rezervelor obligatorii legate de majorarea mijloacelor atrase de bănci și de majorarea normei rezervelor obligatorii cu 2,5 p.p. Totodată, a descrescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 3,7 p.p. și ponderea mijloacelor interbancare nete cu 3,2 p.p.

Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență, nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență, este respectat de toate băncile.

La 30 iulie au intrat în vigoare noile reglementări conform cerințelor Basel III (prin prisma cadrului european CRD IV/CRR) și Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, conform căreia băncile calculează fondurile proprii diminuându-le nu numai cu expunerile la riscul de credit, dar luând în considerație riscul de piață, riscul operațional, riscul de decontare. De asemenea, noile reglementări au stabilit și mărimea amortizoarelor de capital, care vor atenua impactul asupra fondurilor proprii.

Astfel, conform rapoartelor prezentate de bănci rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 27,9 la sută, fiind în descreștere cu 3,5 p.p. față de sf\r;itul anului trecut, iar tranziția la Basel III (iulie comparativ cu iunie) a avut un impact de 5 p.p., fiind în limitele calculului impactului trecerii la Basel III, efectuat anterior de BNM. Limita reglementată este respectată de către fiecare bancă și variază între 20 la sută și 65,9 la sută.

La situația din 30 septembrie, fondurile proprii totale au constituit 11 miliarde lei și au înregistrat o creștere de 4,1 la sută (436,4 milioane lei) pe parcursul perioadei menționate. Creșterea fondurilor proprii a fost determinată de includerea în calculul fondurilor proprii a profiturilor intermediare, obținute de bănci până la intrarea în vigoare a Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital. Concomitent, s-au micșorat ajustările fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudențiale cu 343,2 milioane lei. De asemenea, o filială a unei bănci străine a distribuit capital în mărime de 133,9 milioane lei. Totodată, au descrescut imobilizările necorporale nete cu 38,7 milioane lei.

Referitor la Regulamentul privind expunerile ”mari”, e de menționat că o bancă continuă să încalce limita prudențială stabilită de BNM de 15 la sută din capitalul normativ total. Totodată, banca dispune de un plan de diminuare a expunerii, respectând termenele stabilite în plan. E de menționat că la o altă bancă nu a fost respectat indicatorul menționat la 30 septembrie, în legătură cu o situație temporară apărută referitor la tranzacția de modificare a structurii de proprietate. Luând în considerare că tranzacția menționată s-a finalizat în octombrie, la următoarea dată gestionară banca se va conforma limitelor regulamentului menționat.

De asemenea, o bancă încalcă limita prudențială de 30 la sută a indicatorului Ponderea sumei celor mai mari zece datorii nete la credit în portofoliul total al creditelor și angajamentele condiționale incluse la cele mai mari zece datorii în legătură cu diminuarea considerabilă a portofoliului de credite.

Ca urmare a calificării prin deciziile BNM ca persoane afiliate băncilor, trei bănci depășesc limita prudențială de 20 la sută din fondurile proprii de nivelul I a expunerii totale față de persoanele afiliate și grupurile de persoane aflate în legătură cu persoanele afiliate și limita de 10 la sută din fondurile proprii totale a expunerii maxime față de persoana afiliată. Urmare deciziei BNM, băncile în cauză au prezentat planuri de măsuri pentru conformarea limitelor prudențiale și îmbunătățirea procesului de identificare și monitorizare a persoanelor afiliate, care au fost examinate de Banca Națională. Băncile raportează la BNM, trimestrial, despre măsurile întreprinse.