Proprietarii apartamentelor vor trebui să achite o cotă de contribuție în fondul de reparație și vor deveni automat membri ai asociației sau comunității de proprietari în condominiu. Mai mult, în cazul unor anumite lucrări pe care veți dori să le efectuați, veți fi nevoiți să solicitați acordul asociației. Guvernul a aprobat, în ședința de ieri, proiectul legii cu privire la condominiu. Acesta reglementează relațiile de proprietate în condominiu, modul de administrare, exploatare și înstrăinare a proprietății și de transmitere a drepturilor asupra acesteia. Noua lege reglementează și modul de constituire, înregistrare, modificare și desființare a condominiului, modul de înființare, înregistrare, funcționare și dizolvare a Asociațiilor/Comunităților de proprietari în condominiu.

Condominiu reprezintă totalitatea de bunuri imobile, formată dintr-un teren și una sau mai multe clădiri, care aparțin mai multor persoane și sunt administrate în comun. Părți comune din condominiu se consideră terenul pe care este amplasată clădirea, coridoarele, scările, ascensorul, spațiul destinat pentru agrement, terenul de joacă pentru copii, curțile, grădinile, precum și locurile de parcare. În cazul noilor construcţii, condominiul va fi creat imediat după obţinerea autorizaţiei de construcție și va fi înregistrat ca bun viitor. Cumpărătorii de apartamente vor dobândi automat o cotă-parte în toate bunurile comune ale condominiului. Acest drept îi va proteja de vânzările repetate ale bunurilor din fondul locativ.

Proiectul stabilește, de asemenea, condițiile în care trebuie să fie constituit și înregistrat condominiul. Sunt prevăzute două modalității de administrare a bunurilor comune - de către proprietari nemijlocit sau de către Asociația proprietarilor din condominiu.

Fiecare proprietar de apartament (unitate) va deveni proprietat pe cote părți. Astfel, constituie părți comune din condominiu următoarele:

 • terenul, în hotarele stabilite, pe care este amplasată clădirea și anexele, compus atât din suprafața construită, cât și din cea neconstruită. Delimitarea hotarelor acestui teren se efectuează în conformitate cu legislația și documentația de urbanism respectând reglementările privind spațiul minim necesar pentru zonele rezidențiale (zonă de odihnă, teren de joacă, locuri de parcare etc.);
 • clădirea propriu-zisă cu toate anexele, elementele de echipament comun, inclusiv părțile de infrastructură aferente acesteia, care traversează unitățile și părțile comune;
 • fundația, locurile de trecere, scările și casa scărilor, coridoarele, pereții perimetrali și despărțitori dintre proprietăți și/sau spațiile comune și subsolul, destinate folosinței în comun, coșurile de fum, holurile, rețelele de alimentare cu apă potabilă și apă caldă menajeră și canalizare, electrice, de comunicații electronice, de alimentare cu energie termică și gaze de la branșament/racord până la punctul de distribuție către unitățile aflate în proprietate exclusivă, canalele pluviale, paratrăsnetele, antenele colective, podul, pivnițele, destinate folosinței comune, boxele, spălătoria, uscătoria, ascensorul, interfonul - partea de instalație de pe proprietatea comună; rezervoarele de apă, centrala termică proprie a clădirii, tubulatura de evacuare a deșeurilor menajere, structura de rezistență, fațadele, acoperișul, terasele;
 • alte spații din clădire care nu aparțin proprietarilor în exclusivitate și concepute pentru a satisface nevoile sociale și de viață ale proprietarilor, inclusiv spațiul destinat pentru agrement, dezvoltarea culturală, teren de joacă pentru copii, educație fizică și sport;
 • curțile, grădinile și căile de acces amplasate în limitele terenului condominiului.
Cota-parte a fiecărui proprietar în proprietatea comună va fi egală cu raportul dintre suprafața totală a unității (apartamentului) și suma suprafeței totale a tuturor unităților din condominiu. Cota-parte se exprimă în procente cu rotunjirea până la sutimi. Suma cotelor-părți trebuie să fie egală cu 100%, iar calcularea cotei-părți se va efectua de către subdiviziunile teritoriale competente ale Agenției Servicii Publice sau alte întreprinderi care execută lucrări cadastrale sau de evaluare autorizate. Mărimea cotei-părți recalculate se va înscrie în Registrul bunurilor imobile.

În cazul în care dreptul de proprietate în condominiu aparține mai multor proprietari, relațiile de coproprietate între aceștia se reglementează în conformitate cu prevederile Codului civil.

În document se spune că dreptul de proprietate asupra aparatamentului și cota-parte din dreptul de proprietatea comună cu ceilalți locatari din bloc vor forma o unitate indivizibilă. Prin urmare, nu veți putea înstrăina sau greva separat apartamentul sau cota-parte a proprietății comune.

Ce reprezintă Fondul de reparație și dezvoltare?

După ce documentul va fi aprobat și de către Parlament, urmează a fi instituit obligatoriu Fondul de reparație și de dezvoltare din condominiu, precum și stabilită contribuția financiară a proprietarilor la constituirea acestui fond. Această contribuție va fi stabilită în funcție de mărimea-cotei părți. Din bani adunați în Fond vor fi achitate costurile de reconstrucție, modernizare, reabilitare, inclusiv termică, și reparație a părților comune.

Fondul va trebui să acopere următoarele lucrări obligatorii:

 • inventarierea, pașaportizarea și efectuarea expertizelor tehnice a clădirii;
 • efectuarea auditului energetic a clădirii de către auditorii energetici autorizați;
 • elaborarea documentației de proiect pentru reconstrucție, modernizare, reabilitare și reparație; avizarea, verificarea și expertizarea proiectului de reconstrucție, modernizare, reabilitare și reparație; obținerea autorizației de proiectare și construire;
 • realizarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare, reabilitare și reparație a clădirii și a rețelelor inginerești, inclusiv pentru reabilitarea termică și eficiența energetică a acesteia;
 • serviciile de supraveghere tehnică;
 • achitarea creditelor contractate pentru finanțarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare, reabilitare și reparație;
 • îndeplinirea lucrărilor urgente de înlăturare a riscurilor pentru viața și sănătatea oamenilor, preîntâmpinarea și lichidarea consecințelor avariilor și efectelor calamitaților naturale;
 • îndeplinirea lucrărilor de demolare a clădirii, în cazul constatării stării de avariere a clădirilor și imposibilității lucrărilor de reconstrucție sau alte situații similare.