Casa Naţională de Asigurări Sociale a anunțat că în acest an termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat este 28 decembrie.

Totodată, CNAS a informat că ultima zi operaţională pentru încasări şi plăţi bugetare este ziua de 30 decembrie, iar în ziua de 31 decembrie (ultima zi lucrătoare) se vor efectua numai operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar 2020. Toate plăţile bugetare recepţionate de către prestatorii de servicii de plată pe parcursul zilei operaţionale de 30 decembrie 2020, vor fi transferate după destinaţie pe parcursul la aceeaşi zi.

Astfel, în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1 – 1.6 din anexa menţionată au obligaţia să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna noiembrie 2020 până la data de 28 decembrie 2020 inclusiv.
  • Persoanele fizice, care se regăsesc în una dintre situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; notari învestiți în funcție în modul stabilit de lege; executori judecătorești învestiți în funcție în modul stabilit de lege; avocați care au înregistrată una dintre formele de organizare a activității de avocat în condițiile legii; administratori autorizați care au înregistrată una dintre formele de organizare a activității de administrator în condițiile legii; persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal au obligaţia să achite contribuţiile individule de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna noiembrie curent în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, ce constituie suma de 895 lei, până la data de 28 decembrie 2020 inclusiv.
  • Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi au obligaţia să declare şi să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna ianuarie 2021 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală,  ce constituie suma de 895 lei pentru fiecare angajat, până la data de 28 decembrie 2020 inclusiv.

Potrivit art. 7 alin. (1) al Legii nr. 173/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale lunar, fără emiterea unei decizii speciale.

Casa Naţională de Asigurări Sociale recomandă plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislaţiei, respectiv, să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliţi.