Președintele Curții de Conturi a anunțat concurs public pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Curții de Conturi din data de 20 octombrie.

Concursul se va desfășura în două etape:

 • Depunerea dosarelor de înscriere la concurs;
 • Interviul public al candidaților admiși la concurs.

Potrivit legislației, candidatul la funcția de membru al Curții de Conturi urmează să întrunească următoarele cerințe:

 1. este cetățean al Republicii Moldova;
 2. are studii superioare universitare în domeniul economic, financiar sau juridic şi o experiență profesională în domeniile menționate de cel puțin 10 ani, dintre care 5 ani de experiență managerială;
 3. cunoaște limba de stat.

Candidatul la funcția de membru al CCRM nu poate fi persoana care:

 1. a atins vârsta standard de pensionare;
 2. este privată, prin hotărâre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;
 3. are antecedente penale, inclusiv stinse, ori a fost absolvită de răspundere sau de pedeapsa penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;
 4. are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute de art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;
 5. are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor fi evaluați în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfășurării interviului urmând să fie anunțate suplimentar pe pagina oficială a Curții de Conturi a RM și prin telefon.

Concursul public se va desfășura în temeiul Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2018 și conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova.

Candidatul la funcţia de membru al CCRM urmează să depună la Comisie un dosar care include următoarele documente:

 1. cererea de participare la concurs;
 2. dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);
 3. Curriculum vitae;
 4. copiile de pe diplomele de studii şi de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare şi, opţional, alte acte de studii;
 5. dovada vechimii în muncă de cel puțin 10 ani în domeniu și 5 ani de experiență managerială (copia de pe carnetul de muncă şi alte acte);
 6. cazierul judiciar (sau declarația pe proprie răspundere);
 7. scrisoarea de motivație (cel mult 2 pagini), scrisă în limba de stat, în care urmează să explice de ce este interesat să participe la concurs;
 8. declarația pe proprie răspundere că, în cazul în care va fi numit (numită) în funcția de membru al CCRM, în termen de 30 de zile va abandona, pe durata mandatului, funcțiile incompatibile cu funcția dată;
 9. declarația pe proprie răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până în data 11 noiembrie inclusiv, ora17.00, la sediul Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.69, et. 2, bir. 215 sau pe adresa de e-mail – l_ivasco@ccrm.md.