Consiliul de mediere urmează să aibă o nouă componență. Ministerul Justiției a anunțat organizarea concursului public pentru selectarea mediatorilor și reprezentantului societății civile în calitate de membri ai Consiliului, după expirarea mandatelor componenței anterioare.

În cadrul concursului, în calitate de membri ai Consiliului de mediere urmează a fi selectați cinci mediatori și un reprezentant al societății civile.

La concurs pot participa candidații care întrunesc următoarele cerințe:

 • studii superioare;
 • competență profesională de cel puțin 3 ani;
 • lipsa antecedentelor penale;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • notorietate în societate;
 • reputație ireproșabilă;
 • cunoașterea limbii de stat;
 • cunoașterea aspectelor esențiale ale sistemului de mediere și rolului Consiliului de mediere în acest sistem, precum și în sistemul de justiție național;
 • motivare și dedicare pentru a activa în domeniu și în această funcție;
 • aptitudini analitice, de sinteză;
 • lipsa unor conflicte de interese sau declarații publice privind sistemul de mediere care ar indica asupra unor preferințe incompatibile cu statutul de membru al Consiliului de mediere.

Candidații urmează să depună personal/prin poștă/e-mail dosarul de concurs, care va conține:

 • cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
 • copia buletinului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • copia documentului care certifică studiile;
 • declarația pe proprie răspundere (privind lipsa antecedentelor penale);
 • confirmarea statutului de mediator sau, după caz, apartenenței la organizația neguvernamentală;
 • scrisoare de motivație;
 • alte documente ce confirmă întrunirea cerințelor de către candidat.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor. 

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, verificarea veridicității se face la data desfăşurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Actele urmează a fi depuse la sediul Ministerului Justiției - mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.82, bir.109, pînă în data de 7 octombrie, ora 17:00.

Telefon de contact: (022) 20-14-06; E-mail: marcela.isac@justice.gov.md. Persoana de contact: Marcela Isac, consultant superior al Direcției profesii și servicii juridice.