Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova” (SIA RSAJ) va avea o versiune nouă. Ministerul Justiției a remis pre coordonare proiectul Hotărârii Guvernului care va reglementa funcționarea noii versiuni.

SIA RSAJ asigură în prezent accesul accesul liber și gratuit prin rețeaua Internet la toate actele juridice publicate din Republica Moldova.

Prin versiunea nouă, autoritățile își propun:

  • amplasarea sistemului informațional pe MCloud;
  • asigurarea interoperabilității ”Registrului de stat al actelor juridice” cu sistemele informaționale automatizate nou-create;
  • asigurarea accesului utilizatorilor sistemului la toate versiunile actelor normative, care au fost în vigoare pe parcursul timpului, în dependență de data modificării sau completării acestora;
  • îmbunătățirea motorului de căutare în SIA RSAJ.

Proiectul mai are ca obiective:

  • crearea cadrului normativ conex, necesar pentru buna funcționare și implementare a Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
  • îmbunătățirea accesului la actele juridice, inclusiv și normative de toate nivelele, prin crearea și punerea la dispoziția utilizatorilor a tuturor versiunilor acestora;
  • perfecţionarea procedurii de acces la actele juridice;
  • creşterea gradului de transparenţă a procesului decizional;
  •  îmbunătățirea procesului de publicare a actelor juridice, prin micșorarea sarcinii atribuite factorului uman în acest proces și excluderea la minimum a cheltuielilor de resurse (de timp, materiale etc.)

Proiectul Hotărârii remis pre coordonare include Conceptul SIA RSAJ și Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al actelor juridice.

Conceptul SIA RSAJ stabilește mecanismul de funcționare a sistemului, precum și modul de organizare a conținutului său informațional. Proiectul delimitează subiecții raporturilor juridice în domeniul creării, dezvoltării și utilizării sistemului informațional, fiind reglementate atribuțiile acestora.

Potrivit documentului, proprietar al sistemului informațional este statul, posesor – Ministerul Justiției, deținător nemijlocit este Agenția Resurse Informaționale Juridice (ARIJ) din subordinea Ministerului Justiției, iar deținător tehnic este Instituția Publică ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”. Calitatea de registratori o au persoanele împuternicite din cadrul agenției.

Din punct de vedere tehnologic, SIA RSAJ este conceput ca fiind structurat pe un singur nivel și fiind amplasat pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud). Atît accesarea acestuia, cît și actualizarea se efectuează prin intermediul unei interfețe ușor de utilizat, bazată pe tehnologiile web, care nu necesită achiziționare și instalare a unor programe software adiționale pe calculatorul utilizatorului sau al registratorului de informații. Pentru utilizarea SIA RSAJ este suficient un calculator cu conexiune la rețeaua Internet, conexiune asigurată de către prestatorii naționali de asemenea servicii.

Regulamentul SIA RSAJ reglementează modul de ținere a Registrului, modul de colectare a informației, de completare, de actualizare a Registrului, precum și modul de securizare a informației. În proiect se propune diferențierea temeiurilor de difuzare a informației din Registru în dependență de scopul urmărit de solicitant. Astfel, dacă solicitantul urmărește un scop necomercial, difuzarea informației din Registru se va efectua în baza cererii scrise a acestuia, iar dacă solicitantul are un scop comercial/editorial, atunci difuzarea și editarea va avea loc doar cu acordul ARIJ, în bază de contract. Potrivit autorilor, această prevedere va reduce atît numărul culegerilor de acte normative publicate cu grave erori de conținut, precum și numărul acuzațiilor adresate ARIJ-ului în legătură cu erorile depistate de utilizatori în culegerile de acte normative editate de unele tipografii. De asemenea, se va evita indicarea nesancționată a ARIJ-ului în calitate de instituție responsabilă de corectitudinea informației editate. Or, ARIJ-ul poate fi responsabil de corectitudinea actelor normative publicate pe suport de hîrtie doar în cazul în care el le-a transmis în temeiul unui contract unei persoane juridice pentru editare. În vederea evitării pierderii informației incluse în SIA RSAJ, copiile de siguranță vor fi efectuate zilnic, iar securizarea echipamentelor se va efectua atît la necesitate, cît și în mod obligatoriu de două ori pe an. De asemenea, proiectul prevede stabilirea răspunderii pentru oricare acțiuni ilegale întreprinse asupra informației din Registru, precum și asupra mijloacelor software și hardware.