Consiliul B.C. "COMERŢBANK" S.A. a convocat Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii pentru data de 23 aprilie, ora 12:00. Adunarea se va ține în formă mixtă în mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

Pe Ordinea de Zi a Adunării au fost incluse opt subiecte:

1. Aprobarea Dării de seamă financiară anuală a B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și Raportului anual privind activitatea B.C. ”COMERŢBANK” S.A. în anul 2020. 

2. Aprobarea Raportului Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2020.

3. Raportul societăţii de audit “BDO Audit & Consulting” S.R.L. pentru anul 2020.

4. Confirmarea “BDO Audit & Consulting” S.R.L. pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2021 şi de a stabili cuantumul retribuţiei serviciilor ei.

5. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor, şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C. "COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2021. Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a distribui profitul anului 2020 în sumă de 13.089.560,0 MDL prin defalcări pentru formarea capitalului de rezervă (5%). Examinarea chestiunii privind distribuirea restului profitului se va face prin prisma hotărârii CE al BNM nr. 268 din 03.12.2020. Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a hotărî privind normativele de repartizare a profitului din anul 2021, având în vedere necesitatea de repartizare a 5 % din acesta la formarea capitalului de rezervă. 

6. Cu privire la alegerea rezervei Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și remunerația Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A. Conform proiectului de hotărâre se propune adunării formarea rezervei consiliului din 1 persoană. 

7. Cu privire la aprobarea modului de ținere a adunărilor generale în perioada 2021-2022. Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a hotărî ținerea în perioada 2021-2022 a adunărilor generale prin mijloace electronice. 

8. Aprobarea modificărilor la Statutul B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și Regulamentul Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală a acţionarilor B.C. ”COMERŢBANK” S.A. din 23.04.2021 a fost întocmită la data de 18 martie 2021.

Materialele ordinii de zi ale adunării generale sunt disponibile începând cu 12 aprilie (luni – vineri) între orele 14:00-17:00 pe adresa B.C. ”COMERŢBANK” S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 21.

Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 23 aprilie, începând cu orele 11:15 şi până la 11:50,  la sediul B.C. ”COMERŢBANK” S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

Pentru înregistrare şi participare la adunarea generală acţionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea. Acționarii pot informa societatea privind reprezentanții desemnați și împuternicirile lor prin remiterea informației respective la adresa sediului  B.C. ”COMERŢBANK” S.A. sau adresele electronice: secretary@comertbank.md, cmovila@comertbank.md. 

Despre rezultatele votării acționarii vor fi informați prin publicarea avizului despre rezultatele și hotărârile primite de AGA din 23.04.2021, în modul stabilit de actele normative în vigoare.