Acționarii ”Energbank” urmează să se convoace la 23 decembrie la Adunarea general anuală ordinară repetată.

Acționarii urmează să examineze șase subiecte legate de activitatea băncii:

  • Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2018.
  • Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2018.
  • Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2019.
  • Cu privire la repartizarea profitului Băncii.
  • Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului Băncii conform rezultatelor anului 2018.
  • Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit a Băncii pentru anul 2019 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

Adunarea va avea loc prin corespondentă cu prezentarea buletinului de vot.

La adunarea generală anuală repetată a acţionarilor au dreptul să participe acţionarii incluşi în Lista acţionarilor băncii, întocmită la situaţia din 20 septembrie 2019. Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începând cu 12 decembrie.

Pentru participarea la adunare acţionarii vor prezenta personal sau prin postă buletinele de vot completate și semnate, la sediul central al Băncii.

Adunarea generală a acţionarilor Băncii, convocată pe data 25 octombrie, nu s-a ţinut din cauza lipsei cvorumului necesar.