Tranzacțiile de vânzare-cumpărare a acțiunilor emise de bănci, asigurători (reasigurători) și societăți pot fi înregistrate direct. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a emis o hotărâre în care se precizează că acest tip de tranzacții se înregistrează conform art. 41.4 lit d) din Regulile pieței reglementate ale Bursei de Valori a Moldovei. Articolul respectiv spune că pot fi considerate tranzacții speciale:

a) tranzacţii rezultate în urma desfăşurării licitaţiilor organizate de către organele autorităţii de Stat; 

b) tranzacţii rezultate din hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau alte executări silite; 

c) tranzacţii de vânzare-cumpărare cu păstrarea gajului. 

d) alte tranzacţii speciale coordonate cu CNPF.

Prin urmare, băncile vor putea să vândă acțiunile pe care le dețin prin tranzacții directe (vânzare-cumpărare). Acest fapt reiese din alin. 6 și alin. 7 din art. 11 a Legii cu privire la societățile pe acțiuni, care spune că valorile mobiliare emise de societăţi circulă după cum urmează:

 • doar pe piaţa reglementată, în cazul în care se efectuează tranzacţii de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de societăţile entităţi de interes public în volum de 1% sau mai mult din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă;
 • pe piaţa reglementată sau în afara acesteia, în cazul în care se efectuează tranzacţii de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de societăţile entităţi de interes public în volum de până la 1% din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă;
 • conform modului de efectuare a tranzacţiilor stabilit de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în cazul altor tranzacţii cu valori mobiliare decât cele specificate mai sus.

În același timp, în cazul tranzacției de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de bănci, efectuate pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare, părțile sunt în drept să efectueze tranzacția:

 • în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat direct între vânzător şi cumpărător la prețul liber convenit între ei şi în condițiile contractuale stabilite de aceștia conform legii; sau
 • în condițiile regulilor pieței reglementate sau ale sistemelor multilaterale de tranzacționare.

Astfel, decizia CNPF stabilește și condițiile care trebuie întrunite pentru înregistrarea tranzacțiilor speciale.Mai exact:

 • a fost eliberat avizul CNPF; 
 • numărul de valori mobiliare tranzacționate constituie cel puțin o deținere calificată în cazul băncilor, o participație calificată în cazul asigurătorilor (reasigurătorilor) sau o participațiune calificată în cazul societăților de investiții; 
 • Valoarea tranzacției este mai mare de 1 milion de lei în cazul băncilor și asigurătorilor (reasigurătorilor).

Pentru a obține avizul, fiecare parte implicată în tranzacție (vânzător și cumpărător) trebuie să prezinte o cerere de liberare a avizului. Aceasta trebuie să conțină datele de identificare ale vânzătorului/cumpărătorului (nume, prenume/denumirea persoanei juridice, numărul înregistrării de stat/cod fiscal și numele/prenumele administratorului, adresa juridică), numărul, cota și tipul valorilor mobiliare ce fac obiectul tranzacției, codul ISIN, denumirea emitentului. 

La cerere se vor anexa și următoarele acte: 

 • copia documentului de identitate sau extrasul din Registrul de stat al persoanei juridice. Pentru persoana juridică străină se va prezenta extrasul din Registrul național din țara de reședință. În cazul în care nu este posibil, se va prezenta copia unui document similar extrasului din Registrul național, eliberat de o autoritate similar din țara de reședință; 
 • documentul ce confirm împuternicirile reprezentantului vânzătorului/cumpărătorului cu anexarea copiei actului de identitate; 
 • copia contractului sau antecontractului de intermediere cu societatea de investiții; 
 • decizia organului competent al vânzătorului/cumpărătorului persoană juridică privind vânzarea /cumpărarea valorilor mobiliare; 
 • copia contractului de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare; 
 • declarația pe propria răspundere, conform căreia documentele prezentate pentru eliberarea avizului conțin informație veridică și complete.

Suplimentar la actele menționate mai sus, vânzătorul acțiunilor trebuie să mai prezinte: 

 • extrasul din registrul deținătorilor de valori mobiliare, care conformă numărul acțiunilor deținute; 
 • declarația pe propria răspundere ce confirmă faptul că valorile mobiliare nu sunt gravate de niciun fel de obligații și nu sunt obiect de litigiu; 
 • declarația privind prețul pentru o valoare mobiliară și modul de stabilire a acestuia. 

La rândul său, cumpărătorul acțiunilor trebuie să mai prezinte: 

 • declarația pe propria răspundere privind cunoașterea și respectarea legislației în domeniul concurenței; 
 • copia permisiunii Băncii Naționale a Moldovei sau a CNPF în cazurile stabilite de legislația privind activitatea băncilor, legislația privind piața de capital și legislația cu privire la asigurări; 
 • copia ordinului de plată privind achitarea plății pentru eliberarea avizului.

CNPF va emite decizia în privința eliberării în termen de cinci zile lucrătoare de la depunerea actelor, iar în perioada de examinare este în drept să solicite acte și informații suplimentare.

Piața reglementată va înregistra tranzacția specială conform propriilor reguli doar la prezentarea avizului eliberat de către CNPF.