În anul 2020, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a efectuat 87 controale, în cadrul cărora a fost verificat gradul de respectare de către furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice și comunicații poștale a prevederilor actelor legislative, normative și de reglementare (50 controale), precum și segmentul siguranța ocupațională (37 controale).

Drept urmare a efectuării controalelor, dar și a examinării faptelor invocate de utilizatori în petițiile remise către ANRCETI, s-a constatat că din totalul petițiilor întemeiate, 89% au fost soluționate în favoarea utilizatorilor finali.

În urma controalelor efectuate de ANRCETI, cele mai frecvente abateri depistate în cadrul controalelor au fost următoarele: încălcarea de către furnizori a condițiilor autorizării generale (39%), nerespectarea prevederilor legale din domeniul securității și sănătății în muncă (19%), necorespunderea cu prevederile legale a contractelor încheiate cu utilizatorii finali (14%), lipsa înregistrării traseelor liniilor de cablu (rețelelor) la autoritatea administrației publice locale (11%), imposibilitatea prezentării datelor solicitate de către organele împuternicite, care exercită activitatea operativă de investigații (8%), furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în lipsa actelor permisive (6%), încălcarea condițiilor de licență (3%).

În privința a 13 furnizori au fost emise prescripții prin care au fost acordate termene pentru remedierea încălcărilor admise. ANRCETI menționează că toți furnizorii au înlăturat încălcările fie în timpul desfășurării controlului, fie în termenele stabilite de către ANRCETI.

Totodată, ANRCETI, în calitate de organ de constatare a contravențiilor în domeniile din competența sa, a constatat în perioada de referință 63 de contravenții. Cauzele contravenționale inițiate de ANRCETI au vizat 36 persoane juridice și 27 persoane fizice.

Drept temei pentru pornirea cauzelor contravenționale au servit: 44 sesizări parvenite din partea furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, a organelor de asigurare a ordinii publice şi alte organe abilitate.

În rezultatul examinării a 61 de cauze contravenționale, s-a constatat că marea majoritate a contravenienților au încălcat regulile de protecție a liniilor și instalațiilor de comunicații electronice. Pentru încălcările comise persoanele respective au fost sancționate conform Codului Contravențional nr. 218/2008 cu amenzi de la 12 la 240 de unități convenționale (de la 600 lei la 12.000 lei), suma amenzilor totalizând 316.800 lei.