Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus pentru consultare publică proiectul Regulamentului privind activitatea de control.

Scopul general al acestui proiect constă în actualizarea procedurii de exercitare a activităţii de control desfăşurată de către ANRCETI în domeniile sale de competenţă, ţinând cont de prevederile legislaţiei naţionale actuale.

ANRCETI motivează necesitatea elaborării unui nou Regulament prin faptul că actualul Regulament, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 09 din 18.08.2008, nu cuprinde toate domeniile de competenţă ale ANRCETI şi este unul depăşit pentru realizarea conformă a atribuţiilor de control şi supraveghere ale ANRCETI.

În nota informativă se arată că proiectul noului Regulament stabileşte o procedură clară şi completă de efectuare a controalelor de către ANRCETI în domeniile sale de competenţă, iar punerea în aplicare a acestuia va contribui la eficientizarea activităţilor şi sporirea responsabilităţii furnizorilor de reţele şi servicii din domeniul comunicaţiilor electronice şi poştale.

Astfel, unul şi acelaşi furnizor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice sau de servicii poștale va fi supus unui nou control planificat de către ANRCETI doar după scurgerea a cel puţin un an de la data încheierii controlului planificat precedent.

Totodată, controalele planificate la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice și la furnizorii de servicii poștale vor fi efectuate de către ANRCETI în strictă conformitate cu Planul controalelor aprobat de Agenție și publicat pe pagina web oficială a acesteia.

Documentul mai prevede că furnizorul de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice sau furnizorul de servicii poștale care urmează a fi supus controlului planificat va fi notificat de către ANRCETI cu minim cinci zile lucrătoare până la data începerii controlului, printr-o scrisoare de înştiinţare, însoțită de un exemplar al Dispoziţiei de control, în cel puţin unul din următoarele moduri:

  • prin înmânare personal administratorului sau persoanei legal împuternicite de administrator să reprezinte furnizorul de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice sau poștale supus controlului, sub luare de semnătură;
  • prin depunerea la subdiviziunea responsabilă de ţinerea lucrărilor de secretariat din cadrul furnizorului de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice sau poștale supus controlului, cu aplicarea, de către subdiviziunea respectivă, a ştampilei/numărului şi datei de intrare;
  • o prin expedierea, la adresa juridică sau de corespondenţă a furnizorului de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice sau poștale supus controlului, indicată în notificarea aferentă regimului de autorizare generală, prin serviciul de trimitere poştală recomandată, cu confirmare de primire;
  • prin fax, telefonogramă, email, sau la numărul de telefon/fax indicat de furnizor în notificarea aferentă regimului de autorizare generală.

Proiectul este structurat în şapte capitole care cuprind toate aspectele legate de procedura de efectuare a controalelor de către ANRCETI în domeniile sale de competenţă. El cuprinde, de asemenea, cinci anexe care conţin documentele aferente controalelor care vor fi desfăşurate de autoritate.