Agenția Proprietății Publice (APP) a emis un comunicat privind rezoluțiunea contractului de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent nr.4/03 din 30 august 2013, în care declară că adresarea SRL Avia Invest în arbitrajul de la Stockholm, cu solicitarea de încasare a 900 milioane de euro, în calitate de prejudiciu din contul statului Republica Moldova, reprezintă o încercare de a influența autoritățile statului pentru a exploata în continuare Aeroportul Internațional Chișinău, chiar și neexecutând obligațiile esențiale ale contractului. Totodată, Agenția susține că suma solicitată este nejustificată, fiind multe peste investițiile totale care urmau a fi făcute de companie.

APP menționează că potrivit contractului de concesiune, Agenția în calitate de ”concedent” a fost obligată să efectueze supravegherea eficientă a  îndeplinirii tuturor sau oricărei dintre obligațiile SRL Avia Invest în cadrul executării contractului de concesiune.

Potrivit APP, prin clauzele contractuale, care de fapt reprezintă voința ambelor părți, pentru care acestea au și semnat, s-a convenit că, neconstituirea garanției de bună execuție va fi sancționată cu rezoluțiunea contractului, fapt ce denotă esențialitatea clauzei contractuale privind constituirea garanției de bună execuție a contractului, or aceasta vorbește despre capacitatea/incapacitatea de plată a SRL Avia Invest, cu impact asupra lucrărilor și investițiilor în viitor.

APP declară că în procesul de rezoluțiune a contractului a respectat toate drepturile SRL Avia Invest, privind termenele și modalitățile de constituire a garanției de bună execuție, însă compania nu a executat obligațiile contractuale, fapt care a dus la apariția obligației APP de a rezoluționa contractul de concesiune în scopul evitării răspunderii pentru inacțiuni privind implementarea contractului.

Prin notificarea de rezoluțiune a contractului nu s-a urmărit crearea unor impedimente în implementarea contractului de concesiune, dar s-a încetat raporturile contractuale cu SRL Avia Invest, ca urmare a neexecutării obligațiilor contractuale.   

Totodată, APP susține că până la rezoluțiunea contractului, careva influențe asupra activității SRL Avia Invest nu a fost efectuate, or în contextul litigiilor civile, măsurile de asigurare  asupra SRL Avia Invest au fost aplicate doar în volumul daunelor și penalităților rezultate din neexecutarea obligațiilor contractului de concesiune de către companie.

Agenția mai notează că suma de 900 milioane de euro solicitată de Avia Invest este nejustificată, atât timp cât investițiile totale, pe întreaga durată a contractului de concesiune, care urmau a fi efectuate de către Avia Invest potrivit contractului constituiau doar 244 milioane de euro, iar această sumă este artificial invocată pentru a sustrage atenția de la neexecutarea obligațiilor contractuale de către companie.

În comunicatul instituției se mai menționează că instituirea taxei aeroportuare în mărime de 50% asupra tarifului de 9 euro, percepută de Avia Invest per pasager, nu afectează activitatea și investițiile companiei, deoarece potrivit contractului Avia Invest urma să efectueze lucrările/investițiile din surse proprii și nu din sursele acumulate din perceperea tarifului de 9 euro per pasager.

Agenția mai declară că la solicitarea organelor competente SRL Avia Invest nu a prezentat informații financiare privind baza de cost a tarifului aeroportuar de 9 euro per pasager și nu a prezentat calcule confirmative privind impactul taxei aeroportuare asupra investițiilor Avia Invest.

Cu referire la eliberarea actelor permisive APP a comunicat că SRL Avia Invest nu s-a conformat rigorilor legale și nu a prezentat actele necesare potrivit legislației  autorităților competente de eliberarea actelor permisive.