Agenția Servicii Publice a atenționat solicitanții de servicii prestate de ASP că, potrivit Hotărârii de Guvern nr.966/2020, începând de astăzi intră în vigoare ultima etapă de implementare a Nomenclatorului nou al tarifelor la serviciile ASP:

  • tarifele la serviciile din domeniul înregistrării şi evidenţei cetăţenilor Republicii Moldova, cercetărilor tehnico-ştiinţifice, confecţionării documentelor de stat, blanchetelor de evidenţă strictă şi simplă, ştampilelor şi sigiliilor, cartelelor de plastic.

Pentru serviciile sociale de bază prestate persoanelor fizice, Nomenclatorul actualizat prevede menținerea gratuității acestora. Astfel, este prevăzută prestarea a mai mult de 30 de servicii cu titlu gratuit:

  • certificatul de naștere,
  • certificatul de deces,
  • prima documentare cu buletin de identitate, sau cu înlesniri pentru unele categorii de solicitanți:
  • persoane cu dizabilități,
  • copii rămaşi fără ocrotire părintească,
  • veterani de război,
  • victime ale traficului de fiinţe umane și etc.
  • persoanelor care se află la întreținerea statului,
  • donatorilor voluntari de sânge, etc.

Tarifele la serviciile de înregistrare şi evidenţă a populației  nu au suferit modificări pe parcursul anilor precedenți (serviciile de stare civilă –din anul 2008, serviciile de eliberare a actelor de identitate - din anul 2009). Majorarea tarifelor se atestă la serviciile de urgență, fiind micșorat timpul de acordare a acestora, dar un factor important al Nomenclatorului actualizat este menținerea intactă a tarifelor la serviciile de bază cu termenul obișnuit (în pofida faptului că aceste tarife nu reprezintă cheltuielile reale ale Agenției și sunt sub cost), acordând posibilitatea solicitantului de a alege serviciul, de exemplu:

Hotărârea Guvernului nr.966/2020 prevede ajustarea tarifelor prin aplicarea Metodologiei unificate pentru toate grupurile de servicii prestate de ASP, bazate pe estimarea costurilor și acoperirea cheltuielilor aferente procesului de acordare a serviciilor, dar în același timp pune în sarcina ASP acoperirea tuturor cheltuielilor legate de prestarea serviciilor cu înlesniri și gratuite.

ASP subliniază că aplicarea tarifelor stabilite prin decizia Guvernului nu va genera profituri pentru ASP, iar în cazul înregistrării unui profit în bilanțul contabil, acesta se face venit la bugetul de stat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.314/2017.

Informații detaliate cu privire la termene, tarife și înlesniri, precum și programarea prealabilă pot fi vizualizate pe site-ul instituției: www.asp.gov.md sau la numerele de telefon 14909 și (+373) 022-25-70-70 .