Una din prioritățile autorităților pentru următorii trei ani în sectorul justiției este îmbunătățirea calității actelor judiciare și uniformizarea practicii judiciare unde, constată acestea, carențele continuă să persiste.

Un astfel de obiectiv strategic este trasat în proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022.

Potrivit autorilor documentului, deși până în prezent au fost realizate o serie de măsuri de ordin legislativ în scopul sporirii calității actului de justiție, carențele continuă să persiste, fapt care în cele din urmă afectează în mod direct drepturile și libertățile justițiabililor.

Asta chiar dacă și rezultatele sondajului efectuat în perioada noiembrie – decembrie 2018 de Centrul de Investigații Sociologice și Studii de Marketing ”CBS-AXA” au arătat că, în 2018, 44% dintre avocați au apreciat calitatea actului de justiție fiind mai bună decât în anul 2011, spre deosebire de anul 2015, când 37% apreciau calitatea actului de justiție mai bună în 2015 decât în 2011.

Potrivit autorilor, pentru a fi de o înaltă calitate, o decizie judecătorească trebuie să fie percepută de către părți și de societate în general ca fiind rezultatul unei aplicări corecte a normelor legale, al unei proceduri echitabile și al unei evaluări factuale corespunzătoare. La fel, sub aspectul clarității orice hotărîâe judecătorească trebuie să fie inteligibilă, redactată într-un limbaj clar şi simplu, condiţie esenţială pentru a fi înţeleasă de părţi şi de public. Această inteligibilitate necesită o structură coerentă a hotărârii şi reflectarea argumentaţiei într-un stil clar şi accesibil tuturor.

Astfel, asigurarea calității hotărârilor judecătorești, care cuprinde atât aspectul motivării, cât și cel al redactări într-o manieră clară, dar și fortificarea instrumentelor de evaluare a acestora continuă să constituie o prioritate majoră a autorităților responsabile de dezvoltarea sectorului justiției.

Autorii mai notează că, calitatea actului de justiție este determinată și de existența unei practici judiciare unificate care constituie un deziderat generat de necesitatea asigurării securităţii juridice prin evitarea pronunţării unor hotărâri divergente privind probleme identice. În document se menționează că lipsa unității soluțiilor jurisprudențiale continuă să persiste în hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești, fapt constata și de către CtEDO în hotărârile pronunțate împotriva Republicii Moldova.

Potrivit autorilor proiectul de Strategie, deși în orice sistem de drept la interpretarea și aplicarea legilor nu poate fi o uniformizare absolută fiind acceptate unele abateri, totuși ele nu trebuie să fie de o asemenea natură încât să conducă la adoptarea unor decizii contradictorii în cauze care implică fapte similare sau practic identice.

În acest sens, autoritățile consideră necesară dezvoltarea mecanismelor care ar asigura o practică judiciară uniformă, precum și o corectă implementare în practică a cadrului normativ prin excluderea oricărei influențe de natură să genereze abuzuri și care într-un final lasă o amprentă negativă asupra justițiabililor privind calitatea actului de justiție.

Principalele domenii de intervenție pentru acest obiectiv vor fi: stabilirea criteriilor de calitate și claritate a actelor judecătorești, și perfecționarea și dezvoltarea mecanismelor de asigurare a unei practicii judiciare uniforme.

Drept rezultat, autoritățile își propun să obțină o calitate a actelor judecătorești sporită și jurisprudență unitară asigurată.