Camera Notarială a prelungit concursul pentru ocuparea funcției de secretar general al structurii. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 25 ianuarie. Pentru a putea participa la concurs, viitorii pretendenți trebuie să aibă studii universitare complete în domeniul relevant pentru post, să cunoască limba română și rusă, iar cunoașterea limbilor franceză sau engleză va constitui un avantaj.

Alte criterii care trebuie să fie îndeplinite sunt:

 • abilităţi avansate de utilizare a computerului;
 • abilităţi analitice şi capacităţi de planificare şi de atingere a obiectivelor;
 • capacitatea de a se exprima logic şi consecutiv în formă scrisă;
 • capacităţi excelente de comunicare;
 • experienţă de lucru în echipă, abilităţi de colaborare cu angajaţi de orice nivel;
 • auto-disciplina, punctualitatea şi respectarea termenilor limită;
 • creativitate şi spirit de inovaţie, principii morale solide, responsabilitate.

La concurs poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • nu a fost declarată incapabilă și în privința acesteia nu a fost instituită vre-o măsură de ocrotire judiciară;
 • are reputație ireproșabilă; 
 • are vechime în muncă de cel puțin 5 ani în funcții similare ;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • are studii superioare în management, economie sau drept.

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care va conţine:

 • formularul de participare (poate fi obtinut prin posta electronica la adresa postală indicată mai jos);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă și recomandare de la ultimul loc de muncă semnat de conducător;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere);
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Camera Notarială precizează că, copiile actelor pot fi legalizate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data selecției dosarelor de înscriere la concurs, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.