Camera Notarială a anunțat concurs pentru angajarea unui Secretar General. Doritorii de a participa la concurs trebuie să întrunească mai multe condiții. Mai exact, printre acestea se numără:

 • studii universitare complete în domeniul relevant pentru post;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbilor română, rusă; 
 • cunoașterea limbilor engleză şi/sau franceza  va constitui un avantaj,
 • abilităţi avansate de utilizare a computerului;
 • abilităţi analitice şi capacităţi de planificare şi de atingere a obiectivelor;
 • capacitatea de a se exprima logic şi consecutiv în formă scrisă;
 • capacităţi excelente de comunicare;
 • experienţă de lucru în echipă, abilităţi de colaborare cu angajaţi de orice nivel;
 • auto-disciplina, punctualitatea şi respectarea termenilor limită;
 • creativitate şi spirit de inovaţie, principii morale solide, responsabilitate.

Un avantaj va constitui experiența de lucru în funcții de conducere sau în managementul financiar. Potrivit anunțului Camerei notariale, la concurs poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • nu a fost declarată incapabilă și în privința acesteia nu a fost instituită vreo măsură de ocrotire judiciară;
 • are reputație ireproșabilă;      
 • are vechime în muncă de cel puțin 5 ani în funcții similare ;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • are studii superioare în management, economie sau drept.

Persoanele interesate urmează să depună personal, prin poştă sau prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:

 • formularul de participare (poate fi obtinut prin posta electronica la adresa postală indicată mai jos);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţământ acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă și recomandare de la ultimul loc de muncă semnat de conducător;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere);
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 14 decembrie ora 14:00.  Mai multe detalii pot fi obținute e-mail: [email protected].

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.