Reclamația este o declarație scrisă, susținută de documente probatoare, prin care un comerciant a comis sau este susceptibil să comită o încălcare a actelor normative care protejează interesele consumatorilor.

Petiția trebuie să conțină următoarele elemente:

  • numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
  • domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
  • denumirea autorității publice;
  • obiectul petiției și motivarea acesteia;
  • semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Pentru celeritatea exercitării dreptului de petiționare, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței oferă petiționarilor formulare de cereri în domeniile de competență, atât în format electronic, prin intermediul paginii web oficiale, cât și în format tipărit, la Ghișeul consumatorilor.

Formularele de cerere se utilizează în măsura în care acestea sunt puse la dispoziție de Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței. Petițiile depuse fără utilizarea formularului pot fi trecute pe formular într-un termen stabilit de Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

Petiția este însoțită, după caz, de documentul confirmativ al reprezentantului legal sau de procura reprezentantului împuternicit, de documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare sau considerate utile de către petiționar pentru susținerea petiției sale.

Petițiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice a petiționarului nu se examinează.

Dacă petiția nu corespunde cerințelor prevăzute (cerințele legale stabilite pentru un document electronic; denumirea autorității publice; obiectul petiției și motivarea acesteia; semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică), solicitantului i se indică asupra neajunsurilor și i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiționarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiția nu se examinează.

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței are dreptul să nu examineze în fond petițiile ce conțin un limbaj necenzurat sau ofensator, amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei oficiale, precum și a membrilor familiei acesteia.

Petițiile care conțin amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei oficiale sau a membrilor familiei acesteia, precum și amenințări la adresa altor autorități și/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se remit organului de drept competent.