O persoană, care se află într-un litigiu cu Direcția generală de administrare fiscală a municipiului Chișinău, a solicitat în instanță sesizarea Curții Constituționale cu privire la legalitatea sintagmei ”proprietari ai bunurilor imobiliare” din art. 2872, alin. (1), Codul fiscal.

Articolul contestat se referă la subiecții impunerii impozitului pe avere: ”Subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepția terenurilor), pe teritoriul Republicii Moldova”.

Reclamanta consideră că sintagma ”proprietari ai bunurilor imobiliare” contravine Constituției, deoarece nu corespunde criteriilor de calitate ale legii.

Femeia susține că nu este clară ce se are în vedere prin sintagma respectivă:

  • persoana care întrunește cumulativ trei condiții stipulate în art. 500, alin. (1) din Codul civil: posedă, folosește și dispune de bunurile imobile;
  • persoana care doar posedă bunurile imobile;
  • persoana care doar folosește bunurile imobile;
  • persoana care doar dispune de bunurile imobile;
  • ersoana care doar folosește și dispune de bunurile imobile.

În speță, femeia a reclamat faptul că Direcției generale de administrare fiscală a mun. Chișinău, la emiterea avizului de plată a impozitului pe avere, nu a ținut cont de faptul că subiecți ai impunerii sunt atât proprietarul bunului (reclamanta), cât și posesorul. Or, posesorul nu a fost inclus ca subiect al impunerii în speța dată.

În aceeași ordine de idei, reclamanta a invocat în sesizare că sintagma ”proprietari ai bunurilor imobiliare” din art. 2872, alin. (1), Codul fiscal este o abstractizare inadmisibilă de la art. 500, alin. (1), Cod civil. Aceasta a solicitat Curții să declare sintagma neconstituțională.