Autoritățile au anunțat, recent, concurs pentru ocuparea a două funcții de membru și a unei funcții de membru supleant în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești. Și anume, este vorba despre reprezentanții mediului academic din domeniul dreptului și ai societății civile. Doritorii de a participa la concursurile de angajare trebuie să depună dosarele la Ministerul Justiției, până în data de 26 decembrie.

La funcția de reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului în Colegiul pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii:

 • are reputație ireproșabilă;
 • nu exercită și nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate;
 • desfăşoară activitatea pedagogică în instituții de învățământ superior în domeniul dreptului cel puţin în ultimii trei ani;
 • deține competenţă profesională;
 • nu are antecedente penale;
 • nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;
 • nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii trei ani.

Totodată, reprezentantul societății civile în Colegiul poate fi persoana care:

 • are reputație ireproșabilă;
 • are experiență în domeniul dreptului de cel puțin trei ani cumulativ;
 • deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
 • nu are antecedente penale;
 • nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;
 • nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii trei ani;
 • nu exercită și nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate.

Candidaţii urmează să depună personal, prin poștă sau prin e-mail la Ministerul Justiției dosarul de concurs, care trebuie să conțină:

 • cererea de participare la concurs și datele de contact;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare;
 • Curriculum vitae;
 • cazierul judiciar;
 • copia carnetului de muncă (după caz);
 • declarația pe proprie răspundere că nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii trei ani și nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor. Dacă dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, verificarea veridicității documentelor prezentate are loc în data desfăşurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Mai multe detalii pot fi văzute aici.