Cheltuielile și veniturile persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției trebuie să fie contabilizate într-un Registru-jurnal. Prevederea se conține în Indicațiile metodice publicare, recent, de Ministerul Finanațelor.  

La comepletarea documentului, persoana fizică trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • Registrul-jurnal se deschide pentru fiecare perioadă de gestiune (perioadă fiscală);
 • Registrul-jurnal se întocmește într-un exemplar pe suport de hârtie sau în format electronic;
 • în cazul întocmirii Registrului-jurnal pe suport de hârtie, filele acestuia se numerotează în ordine descrescătoare și se șnuruiesc. Pe ultima filă a documentului se indică data și numărul de file confirmate prin semnătură și, după caz, ștampila persoanei fizice;
 • în cazul întocmirii Registrului-jurnal în formă electronică, se asigură imprimarea acestuia pe suport de hârtie.La finele perioadei de gestiune filele Registrului-jurnal imprimate pe suport de hârtie pot fi șnuruite în ordine cronologică cu indicarea datei și numărului de file confirmate prin semnătura și, după caz, ștampila persoanei fizice;
 • înregistrările se efectuează în ordine cronologică în baza documentelor primare;
 • veniturile și cheltuielile în valută străină se reflectă în Registrul-jurnal prin monedă națională, conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei în data încasării veniturilor sau efecturăii cheltuielilor, plăților;
 • în Registrul-jurnal se înregistrează doar veniturile și cheltuielile legate de activitatea profesională în sectorul justiției;
 • sumele veniturilor și cheltuielilor se totalizează la finele perioadei de gesiune sau, după caz, pe fiecare lună (trimestru) cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune.

Cum se completează Registrul-jurnal?

 • în coloana 1 se înscrie numărul de ordine a înregistrării în Registrul-jurnal de la începutul perioadei de gestiune;
 • în coloana 2 de înscrie data reflectării operațiunii în Registrul-jurnal;
 • în coloana 3 se înscrie denumirea, numărul și data documentului justificativ în baza căruia a fost înregistrată operațiunea;
 • în coloana 4 se înscrie conținutul succint al operațiunii reflectate în documentul justificativ;
 • în coloana 5 se înscrie suma veniturilor recunoscute ăe fiecare operațiune conform metodei de casă. În primul rând ”Total” din această coloană se înscrie suma totală a veniturilor perioadei de gestiune;
 • în coloana 6 se înscrie suma veniturilor neimpozabile (de exemplu sumele și despăgubirile de asigurare, primite în baza contractelor de asigurare și coasigurare, compensațiile pagubelor morale, venitul obținut ca urmare a anulării restanțelor la bugetul public național);
 • în coloana 7 se înscrie suma cheltuielilor recunoscute pe fiecare operațiune conform metodei de casă. În rândul ”Total” din această coloană se înscrie suma totală a cheltuielilor perioadei de gestiune;
 • în coloana 8 se înscrie suma cheltuielilor care nu sunt deductibile conform Capitolului 3 din Codul fiscal (de exemplu cheltuielile personale și familiale, alte cheltuieli, care nu sunt aferente activității profesionale).

Modul de completare a Registrului-jurnal este prezentat în exemplul de mai jos.

Persoana fizică înregistrează veniturile în data încasării efective a numerarului sub formă de plăți, onorarii, remunerări, taxe pentru efectuarea actelor, compensării ale cheltuielilor. Totodată, cheltuielile se înscriu în data achitării bunurilor și serviciilor procurate, plății salariilor și a altor cheltuieli, calculculării armotizării.

Exemplu: Un cabinet al avocatului a încheiat un contract de asistență juridică în sumă de 12.000 de lei în data de 16 februarie 201X, plata pentru care a fost încasată în data de 25 martie 201X. În data de 21 februarie 201X, cabinetul avocatului a solicitat efectuarea reparației calculatorului la o entitate specializată, în sumă de 2.580 de lei, care a fost achitată în data de 27 martie 201X.

În baza datelor din exemplu, Registrul jurnal al cabinetului avocatului reflectă:

 • în data de 25 martie 201X – veniturile încasate din prestarea serviciului de asistență juridică în sumă de 12.000 lei;
 • în data de 27 martie 201X – cheltuielile aferente reparației calculatorului și achitarte în sumă de 2.580 lei.

Persoana fizică care are angajați întocmește Borderoul de evidență a remunerării muncii cu indicarea următorarelor elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, pentru fiecare angajat – datele personale, soldul datoriei la începutul perioadei, suma calculată a remunerării, suma reținerilor (pe tipuri), suma spre achitare, suma efectiv achitată, semnătura angajatului și alte date relevante cerute de actele normative.

Amintim că, autoritățile au venit cu reguli comune de perfectare a documentelor contabile de către persoanele care activează ca avocat, notar, executor judecătoresc, mediator, administrator autorizat. În Indicațiile metodice publicate sunt stabilite mai multe reguli privind înregistrarea veniturilor și cheltuielilor, dar și prezentate exemple  privind reflectarea datelor contabile.