A fost anunțat concurs pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Comitetului european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.

Republica Moldova a ratificat Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante și protocoalele sale adiționale, nr.1 și nr.2, prin Hotărârea Parlamentului nr.1238-XIII din 9 iulie 1997. În temeiul Convenției, a fost creat Comitetul european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT). Rolul CPT este de a efectua vizite la locurile de detenție pentru a examina tratamentul aplicat persoanelor private de libertate și, dacă este cazul, de a adresa statelor recomandări, cu scopul de a întări protecția acestor persoane împotriva torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Activitatea Comitetului are la bază principiile cooperării și confidențialității.

În calitate de stat parte la Convenție, Republica Moldova are un reprezentant în cadrul CPT. Potrivit articolului 5, alineatul 1 din Convenție, membrii CPT sunt aleși de către Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei, cu majoritate absolută de voturi, de pe o listă de candidați întocmită de către Biroul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. În vederea elaborării acestei liste, delegația națională a fiecărei părți în Adunarea Parlamentară prezintă trei candidați. Având în vedere faptul că mandatul actualului reprezentant al Republicii Moldova expiră la data de 19 decembrie, se lansează concurs de selectare a celor trei persoane care vor fi nominalizate în lista ulterior înaintată către APCE.

În conformitate cu articolul 4, alineatul 2 din Convenție, membrii CPT sunt aleși dintre personalitățile cu o înaltă moralitate, recunoscute pentru competența lor în domeniul drepturilor omului sau care au o experiență profesională în domeniile pe care le tratează Convenția. Membrii CPT sunt experți independenți și imparțiali în exercitarea mandatelor lor și își desfășoară activitatea cu titlu individual. Aceștia trebuie să fie disponibili pentru participarea la misiunile de evaluare efectuate în statele părți la Convenție.

Totodată, candidații la funcția menționată trebuie să cunoască aprofundat una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei (engleză sau franceză). Conform Rezoluției nr.1540(2007) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind ameliorarea procedurilor de alegere a membrilor CPT, sunt încurajate candidaturile feminine, astfel încât lista propunerilor formulate de delegațiile naționale să cuprindă reprezentanți ai ambelor sexe.

Candidat la funcția de membru al Comitetului european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante poate fi persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 • este cetățean al Republicii Moldova;
 • are o reputație profesională și morală ireproșabilă;
 • deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
 • studii de specialitate într-un domeniu de activitate cu relevanță pentru aplicarea Convenției;
 • dispune de experiență considerabilă în domeniile reglementate de Convenție;
 • cunoaște aprofundat și vorbește fluent una dintre limbile oficiale de lucru ale Consiliului Europei (engleză sau franceză);
 • nu are calitatea de persoană responsabilă, la nivel guvernamental central, de definirea politicilor naționale în sectorul vizat de Convenție.

În perioada 3 noiembrie – 23 noiembrie (inclusiv) candidații pot depune personal, prin poștă sau prin e-mail dosarul de participare la concurs. Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte  care confirmă:

 • Dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia buletinului de identitate și fișa de însoțire);
 • Studiile superioare (copia diplomei/licenței de studii și, opțional - alte acte de studii);
 • Cazierul judiciar;
 • Scrisoare de motivație, scrisă în limba română, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs, viziunea proprie asupra activității Comitetului european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum și să se specifice activitățile desfășurate în domeniul drepturilor omului sau în alte domenii pe care le tratează Convenția;
 • Acte ce confirmă vechimea în muncă;
 • Scrisoare de recomandare de la organizații neguvernamentale sau persoane notorii din domeniul apărării drepturilor omului, cu indicarea datelor de contact ale acestora (nume, prenume, adresă electronică, număr de telefon);
 • Curriculum vitae (conform modelului);
 • Consimțământul privind  prelucrarea datelor cu caracter personal de către comisia specială.

Condițiile de participare la concurs sunt descrise în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, aprobat de Comisia parlamentară specială.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 23 noiembrie, până la ora 17:00. După examinarea dosarelor, Comisia specială va întocmi o listă a candidaților care vor fi invitați la interviu. În urma examinării dosarelor și a susținerii interviului, se va întocmi o listă cu trei propuneri de candidaturi care, ulterior va fi transmisă Biroului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.