Ministerul Justiției a prelungit concursul privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și reprezentantului societății civile în calitate de membri permanenți și membri supleanți în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești.

La funcția de reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii:

 • are reputație ireproșabilă;
 • nu exercită și nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate;
 • desfăşoară activitatea pedagogică în instituții de învățământ superior în domeniul dreptului cel puţin în ultimii trei ani;
 • deține competenţă profesională;
 • nu are antecedente penale;
 • nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;
 • nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii trei ani.

În mare parte condițiile sunt valabile și pentru candidații la funcția de reprezentant al societății civile. Singura diferență este că trebuie să aibă o experiență în domeniul dreptului de cel puțin trei ani cumulativ.

Candidaţii urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail, la adresa indicată mai jos, dosarul de concurs care va conţine:

 • cererea de participare la concurs și datele de contact;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • copia carnetului de muncă (după caz);
 • declarație pe proprie răspundere că nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii trei ani și nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, verificarea veridicității documentelor din dosar are loc la data desfăşurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Concursul are loc în două etape: selecţia candidaţilor în baza dosarelor depuse și interviul. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 22 martie.