La sfârșitul anului 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat un nou Regulament cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor. Documentul stabilește noi condiţii obligatorii şi criterii de selecţie, inclusiv pentru promovarea judecătorilor la o instanţă ierarhică.

Potrivit Regulamentului, judecătorii pot fi promovaţi la o instanţă ierarhic superioară ținând cont de trei condiții principale:

  • vechimea în muncă în funcţia de judecător, corespunzător: minim 6 ani pentru funcţia de judecător la curtea de apel şi 10 ani pentru funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie;
  • lipsa sancţiunilor disciplinare nestinse;
  • susţinerea evaluării performanțelor, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor.

Astfel, fiecare judecător care solicită promovarea la o instanţă ierarhic superioară va fi evaluat prin prisma corespunderii celor trei condiții, dar şi următoarelor criterii, cu acordarea punctajului, după cum urmează:

  • vechimea în funcţia de judecător, confirmată prin înscrisurile din carnetul de muncă și alte documente relevante. Pentru fiecare an de vechime în muncă ce depășește pragul minim impus de lege se va oferi 1 punct, însă valoarea totală nu poate depăşi plafonul de 10 puncte;
  • abilitățile judecătorului pentru ocuparea funcției solicitate. Colegiul de selecție, în cadrul ședinței, va efectua verificarea abilităților candidatului în baza opiniei acestuia prezentate asupra practicii judiciare. Punctajul maxim acordat nu va depăși 5 puncte.
  • calitatea, eficienţa şi integritatea în funcţia de judecător. Se evaluează conform calificativului acordat prin Hotărârea Colegiului de evaluare. Calificativul ”excelent” oferă candidaţilor – 60 de puncte, calificativul ”foarte bine” – 55 de puncte, calificativul ”bine” – 50 de puncte;
  • activitatea didactică și științifică, gradul științific, cercetările, analizele tematice, participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a comentariilor asupra actelor normative, în calitate de expert sau consultant în grupurile de lucru naționale sau internaționale, reflectate în dosarul personal și confirmate prin diplome, carnete de muncă, certificate, manuale, broșuri, articole în reviste, se apreciază cu 2 puncte.
  • alte activități extrajudiciare, confirmate prin certificate, diplome, hotărâri, decizii, ordine se conferă până la 3 puncte.

Regulamentul prevede că Judecătorii care solicită promovarea într-o instanţă ierarhic superioară pot acumula un punctaj maxim de 80 de puncte.

Selecţia candidaţilor pentru promovarea în funcţia de judecător la o instanţă judecătorească ierarhic superioară se efectuează de Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor.

Colegiul examinează doar candidaturile persoanelor care sunt considerate apte din punct de vedere medical, nu sunt vizate în Registrul informației criminalistice și criminologice din Republica Moldova și au prezentat în termen toate actele relevante.

Despre noile condiții de selecție a candidaților care urmează a fi numiți pentru prima dată în funcția de judecător puteți citi aici.