Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese admis de un membru al Comisiei de licențiere a activității notariale, exprimat prin nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese în care s-a aflat de fiecare dată când a participat la adoptarea hotărârilor în privința fiului său.

Potrivit ANI, membrul Comsiei supus controlului a încălcat:

  • art.12 alin.(4)-(5) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale:

”În cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat:

  • Să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află;
  • Să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interese”.

Legea prevede că informarea despre apariţia unui conflict de interese real se va face până la soluţionarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terţe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei şi va lua forma unei declaraţii scrise ce trebuie să conţină date despre natura conflictului de interese şi despre modul în care acesta influenţează sau poate influenta îndeplinirea imparţială şi obiectivă a mandatului, a funcţiei publice sau de demnitate publică.

  • art.14 alin.(2)-(4) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale:

”Conflictul de interese real se soluţionează de către subiectul declarării, conducătorul organizaţiei publice, Autoritatea Naţională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.

Până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

Subiectul declarării poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informând toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.”

ANI notează că membrul Comisie supus controlului a admis conflicte de interese consumate, prin participarea la adoptarea hotărîrilor în privința copilului său în calitate de membru al Comisiei de licențiere a activității notariale.

În cadrul controlului, membrul Comsiei a fost informat despre declanșarea procedurii de control, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază, în exercitarea dreptului la apărare.

Potrivit Legii privind declararea averii și a intereselor personale, conflictul de interese reprezintă situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii.

Comisia de licenţiere a activităţii notariale are următoarele atribuţii legale:

  • desfăşoară concursul de admitere la stagiul profesional și aprobă rezultatele acestuia;
  • desfăşoară examenul de calificare în profesia de notar și aprobă rezultatele acestuia;
  • desfăşoară concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar și aprobă rezultatele acestuia.