Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative. Documentul stabilește condițiile de înființare a unui astfel de fond de pensii, începând cu clarificarea și specificarea expresă a documentației necesare pentru eliberarea avizului de constituire a fondului respectiv, care urmează a fi prezentate de solicitant la CNPF, precum și finalizând cu anexele nr. 1-4, care prevăd forma cererilor și forma-cadru a contractelor individuale de aderare.

Potrivit proiectului, fondul de pensii se înființează în scopul punerii în practică a unei scheme de pensii facultative, al cărei prospect se autorizează, în condițiile legii, de către CNPF și se constituie pe bază de contract de societate civilă, potrivit dispozițiilor Codului civil al Republicii Moldova, prevederilor Legii nr.198/2020 și ale Regulamentului.

Inițiativa constituirii unui fond de pensii aparține exclusiv unui administrator licențiat de către CNPF, în conformitate cu decizia adoptată de către consiliul administratorului.

În vederea autorizării constituirii unui fond de pensii, la momentul depunerii cererii de avizare, administratorul trebuie să probeze că sunt îndeplinite, cumulativ, fără a se limita, următoarele:

  • fondul este constituit prin contract de societate, întocmit cu respectarea prevederilor prezentului Regulament privind conținutul minim al acestuia;
  • fondul de pensii are numărul minim de participanți la fondare (cel puțin 15 participanți) și aceștia întrunesc condițiile de eligibilitate potrivit prevederilor Legii nr.198/2020 și ale altor acte normative emise în aplicarea acesteia, inclusiv ale Regulamentului;
  • administratorul dispune de prospectul planului de pensii facultative, care urmează a fi autorizat de către CNPF, de rând cu avizarea constituirii fondului de pensii, întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr.198/2020 și ale Regulamentului;
  • actul individual de aderare la fondul de pensii corespunde prevederilor  actelor normative aplicabile;
  • depozitarul fondului de pensii, care urmează a fi autorizat de către CNPF, de rând cu avizarea constituirii fondului de pensii, și entitatea de audit, contractată de administrator pentru efectuarea auditului financiar al fondului de pensii, corespund cerințelor prescrise de actele normative aplicabile;
  • în cadrul administratorului sunt instituite funcții-cheie, în corespundere cu prospectul planului de pensii facultative pentru care acesta subscrie, și persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul administratorului, definite astfel potrivit Legii nr.198/2020 privind fondurile de pensii facultative, corespund prevederilor actelor normative aplicabile;
  • sunt îndeplinite alte condiții, expres prevăzute de Legea nr.198/2020 și actele normative emise în aplicarea acesteia.